ZARZĄDZENIE NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 68/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Z dnia 18.10.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź. zmianami), Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr. XXXVI z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, zarządza się co następuje: § 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. § 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

załącznik-wykaz
(Zalacznik_Nr_1-do-Zarzadzenia.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2012-10-24 08:43:41 Redaktor: Bożena Liber

Opis: załącznik-wykaz

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 480

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-10-24 08:41:39
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2012-10-24 08:56:35
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-10-24 08:41:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony