Obieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.11.2012 roku

Wersja do druku

Pińczów, 05.11.2012r. OŚiGM-II.6220.15.2012 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Na podst. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)zawiadamiam, że: 1. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 Pińczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa instalacji do spalania paliw w celu wytworzenia energii cieplnej i instalacji do przesyłu ciepłej wody. Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Pińczów obr. 08, 2. w dniu 05.11.2012r. tut. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z zapytaniem dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia. Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Z treścią ww. pism można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30 – 15.30. Doręczenie ww. pism uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Burmistrz mgr inż. Włodzimierz Badurak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 408

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-11-07 15:14:49
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-11-07 15:16:44
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-11-07 15:14:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony