Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu

Wersja do druku

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów

 

        Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951), a także na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 lit „b” i pkt 14 lit. „d” w związku z art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu uchwały Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów oraz uchwały Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XX/183/12 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów.

      Zmiana Nr 2 dotyczy wprowadzenia zmian do ustaleń tekstowych powyższego planu miejscowego, bez naruszenia jego rysunku, polegających na:

a)      dopuszczeniu zespolonych garaży na samochody osobowe oraz obiektów drobnej aktywności gospodarczej na terenie oznaczonym symbolem BUA 2,

b)      zmianach dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

c)      zmianie ustaleń odnośnie wyznaczenia miejsc parkingowych i postojowych,

d)     umożliwieniu dostosowania do uzasadnionych przepisami rozmiarów ograniczeń dla zabudowy ze względu na bliskość i oddziaływanie linii elektroenergetycznych 15 kV i 110 kV,

e)      wyeliminowaniu niejednoznaczności z przyjętych w planie miejscowym określeń dla poszczególnych rodzajów linii zabudowy,

f)       dostosowaniu do obowiązujących przepisów ograniczeń dla zabudowy w sąsiedztwie terenów cmentarzy,

g)      określeniu ustaleń dla nośników reklamowych,

h)      wprowadzeniu innych ustaleń wynikających z wniosków, opinii i uzgodnień właściwych organów,

i)        dopuszczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w terenie oznaczonym symbolem DPS 2.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego zakresu zmiany Nr 2 planu miejscowego. Należy je składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, w terminie do dnia 21 grudnia 2012 r. Po tym terminie wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

    Wniosek może być wniesiony na piśmie lub ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym. Powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie tej spośród planowanych zmian, której wniosek dotyczy.

                                         

 

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Pińczów, 2012-11-12


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 751

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Kozłowski, data: 2012-11-14 12:10:39
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-11-14 12:15:15
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2012-11-14 12:15:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony