Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 20.11.2012 r.

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 78/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 20.11.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651 ), zarządza się co następuje: § 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. § 2. Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

załącznik 1
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2012-11-20 09:38:34 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: załącznik 1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 471

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2012-11-20 09:36:41
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-11-20 10:57:03
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2012-11-20 09:36:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony