Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.12.2012 roku w sprawie podjęcia uchwały

Wersja do druku

Pińczów, dnia 10.12.2012 rok OŚiGM.6446.3.2012.VII OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW o podjęciu przez Radę Miejską w Pińczowie Uchwały Nr XXXII/252/12 z dnia 28 listopada 2012 r. Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust.1 oraz art.42, ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art.15 i art 19 pkt 1 lit "a" i pkt.2 ustawy dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póź.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pińczowie Uchwały Nr XXXII/252/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok. I. Podaje się do publicznej wiadomości treść uchwały Nr XXXII/252/12 z dnia 28 listopada 2012 roku: „§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach we wtorki i piątki , w następujących wysokościach: 1) od każdej wystawionej sztuki a) bydła i koni - 6,50 zł. b) trzody chlewnej i innych zwierząt - 1,40 zł. 2) przy sprzedaży z wozu konnego ciągnionego przez konie lub ciągnik i z samochodów osobowych - 6,50 zł. 3) przy sprzedaży z kosza, skrzynki itp. - 4,50 zł. 4) przy sprzedaży ze straganów za wyjątkiem owoców i warzyw - 11,00 zł. 5) przy sprzedaży ze straganu owoców i warzyw - 7,00 zł. 6) przy sprzedaży z samochodu dostawczego i osobowego z przyczepą - 13,00 zł. 7) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 27,00 zł. 8) przy sprzedaży tuszy mięsa z samochodu specjalistycznego - 42,00 zł. 9) przy sprzedaży półtuszy mięsa z samochodu specjalistycznego - 23,00 zł. 10) przy sprzedaży z obwoźnych punktów małej gastronomii - 23,00 zł. 11) przy sprzedaży mebli - 42,00 zł. 2. Ustala się dzienne stawki opłaty dla osób sprzedających na targowisku w ramach tzw. giełdy owocowo-warzywnej w dniach poza dniami targowymi: 1) przy sprzedaży z samochodu osobowego i z samochodu osobowego z przyczepką - 7,00 zł. 2) przy sprzedaży z samochodu dostawczego i ciągnika rolniczego z przyczepą - 10,00 zł. § 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą. § 3. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie - 757,79 zł. § 4. Zarządza się pobór opłaty targowej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie Spółka z o.o. i ustala się dla tego Przedsiębiorstwa prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 40% ( słownie: czterdzieści procent) wpływów. Prowizja przekazywana będzie z rachunku bieżącego Urzędu Miejskiego w Pińczowie na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w terminie do 10-tego następnego miesiąca. § 5. Opłata targowa podlega uiszczeniu w dniu sprzedaży na targowisku, do rąk inkasenta – pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie za otrzymaniem dowodu wpłaty. § 6. Całość wpływów ( sto procent ) z opłaty targowej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. będzie przekazywało na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie w terminie 3-ech dni po dniu targowym, w którym zainkasowano opłaty targowe § 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń i rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 2. Uchwała wraz z wyciągiem przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących opłat targowych winna być wywieszona na targowiskach, w miejscach widocznych i powszechnie dostępnych. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 rok Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Jan Radkiewicz Uzasadnienie Rada Gminy w oparciu o treść art. 15 i 19 pkt. 1 lit."a" i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach opłatach lokalnych (tj. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku ze zm.) zobowiązana jest do określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat m.in. targowej, jak również może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Wygaśnięcie z dniem 31grudnia 2012 roku obowiązującej uchwały Nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011roku w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok, powoduje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.” II. Obwieszczenie powyższe podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni, tj. w dniach od 11.12.21012 do 24.12.2012 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Włodzimierz Badurak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1608

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-12-12 10:20:13
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-12-12 11:48:54
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-12-12 10:20:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony