ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego KsięgowegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-11 10:07:46

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.
w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów

ogłasza konkurs na stanowisko

Głównego Księgowego

1.      Wymagania niezbędne:

Ø  Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowany kierunek – rachunkowość);

Ø  Posiada wiedzę teoretyczną i doświadczenie w zakresie finansów
i rachunkowości;

Ø  Posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku
w finansach lub księgowości.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

Ø  Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy VAT, przepisów dotyczących podatków oraz ubezpieczeń społecznych;

Ø  Znajomość  przepisów z zakresu spółek handlowych;

Ø  Umiejętność kierowania zespołem pracowników;

Ø  Samodzielność i operatywność;

Ø  Zaangażowanie i dyspozycyjność;

Ø  Umiejętność skutecznego komunikowania;

Ø  Biegła obsługa komputera (w tym programów księgowych).

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ø  Prowadzenie wszystkich spraw księgowo-finansowych spółki z zachowaniem zasad rachunkowości i innych obowiązujących przepisów finansowych;

Ø  Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych;

Ø  Organizowanie prac księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej;

Ø  Nadzór i kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności sporządzania dokumentacji księgowej i płacowej;

Ø  Współdziałanie z innymi komórkami spółki, instytucjami i organami administracji;

Ø  Opracowywanie planów finansowych spółki, prognoz i raportów z ich wykonania;

Ø  Sporządzanie określonej przepisami prawa sprawozdawczości statystycznej
i finansowej spółki;

Ø  Dysponowanie środkami pieniężnymi spółki.

4.      Dokumenty aplikacyjne:

Ø  CV;

Ø  List motywacyjny;

Ø  Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

Ø  Kserokopie świadectw pracy;

Ø  Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;

Ø  Kwestionariusz osobowy;

Ø  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;

Ø  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

Ø  Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z późn. zm.)

Ø  PGKiM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w siedzibie spółki w sekretariacie
w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres spółki z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie”
w nieprzekraczalnym terminie do
18.07.2013 r., do godz. 1500.

Rozmowa kwalifikacyjna obędzie się dnia: 19.07.2013 r., godz. 1000.

 Powrót