Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-08-12 10:53:07

Kategoria spraw: Działalność gospodarcza Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjno-Obywatelski Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26 tel. 41 35738 71-75 Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: • osoba fizyczna, • osoba prawna. Urząd Miejski w Pińczowie, Wydział Organizacyjno-Obywatelski jest właściwy w zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek 7:30 – 15:30 wtorek 7:30 – 15:30 środa 7:30 – 17:30 czwartek 7:30 – 17:30 piątek 7:30 – 15:30 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu: • wniosek o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy wykreślonym Uwagi: Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Tym samym Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców - jest nim Minister właściwy do spraw gospodarki (Minister Gospodarki). Informację o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG można odnaleźć na stronie: www.firma.gov.pl Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone: • w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej; (...) • oraz art. 38 Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG. (...) Opłaty: • opłata skarbowa za zaświadczenie z informacją o jednym przedsiębiorcy wynosi 17zł. Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego: ING Bank Śląski. 61 1050 1461 1000 0023 5321 2232 Termin i sposób załatwienia sprawy: Wydawanie informacji o przedsiębiorcy, który wykreślił swoją działalność gospodarczą do 1 lipca 2011r. odbywa się na miejscu, po złożeniu podania i uiszczeniu opłaty skarbowej. Przy zapytaniach przysłanych poczta informacje udzielane są sukcesywnie w kolejności wpływu zapytania. Tryb odwoławczy: nie przysługuje Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U.z 2010 Nr 220, poz.1447) • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 Nr 18, poz. 97 z późniejszymi zmianami)

Powrót