Rejestracja działalności gospodarczej - nowy wpis Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-02 11:51:54

Rejestracja działalności gospodarczej - nowy wpis Kategoria spraw: Działalność gospodarcza Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjno-Obywatelski Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów I piętro, pok. 26 tel. 41 35738 71-75 Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obywatele innych państw niż wyżej wymienione muszą spełnić warunki wynikające z art.13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:  Zalogowanie się (utworzenia konta przedsiębiorcy na portalu www.ceidg.gov.pl ) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie, wtedy gdy Przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil (więcej informacji o zaufanym profilu na epuap.gov.pl).  Zalogowanie się (utworzenia konta przedsiębiorcy na portalu ceidg.gov.pl) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Miejski w Pińczowie (nie wymaga podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu).  Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Miejski w Pińczowie.  Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Miejski w Pińczowie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.  Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Własnoręczny podpis przedsiębiorcy musi być notarialnie potwierdzony. Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek 7:30 – 15:30 wtorek 7:30 – 15:30 środa 7:30 – 15:30 czwartek 7:30 – 15:30 piątek 7:30 – 15:30 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:  wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 (wniosek główny) - w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD, - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW, - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB, - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC, - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN.  ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), Wniosek może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie. Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) Wniosek można  pobrać ze strony internetowej www.firma.gov.pl (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Miejskiego w Pińczowie) Opłaty: Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Przedsiębiorcę do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne. Termin i sposób załatwienia sprawy: Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Tryb odwoławczy: Od wpisu do CEIDG nie ma odwołania. Nie można wpisu anulować. Dokonany wpis, nawet jeżeli przedsiębiorca nie podjął działalności gospodarczej można wykreślić. Datę zaprzestania w takim przypadku jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Powrót