Rejestracja działalności gospodarczej - wznowienie Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-03 10:07:48

Rejestracja działalności gospodarczej - wznowienie Kategoria spraw: Działalność gospodarcza Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjno-Obywatelski Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów I piętro, pok. 26 tel. 41 35738 71-75 Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej może złożyć przedsiębiorca, który zgłosił zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, najpóźniej w dniu wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Godziny przyjmowania petentów: poniedziałek 7:30 – 15:30 wtorek 7:30 – 15:30 środa 7:30 – 15:30 czwartek 7:30 – 15:30 piątek 7:30 – 15:30 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:  wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 (wniosek główny),  ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),  w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników, pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości,. Wniosek może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie. Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) Wniosek można  pobrać ze strony internetowej www.firma.gov.pl (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Miejskiego w Pińczowie) Opłaty: Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Przedsiębiorcę do dokonania wpłaty związanej z rejestracją, zmianą wpisu, zgłoszeniem zawieszenia, wznowienia oraz wykreśleniem działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne. Termin i sposób załatwienia sprawy: Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Tryb odwoławczy: nie przysługuje Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zmianami).

Powrót