Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów

Wersja do druku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów

 

Kategoria spraw:

Środowisko

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. 29 - Kancelaria
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Pińczów.

Godziny przyjmowania  petentów:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:


Uwagi:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów jest organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pińczów.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można wpłacić w  kasie Urzędu  lub na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794

PKO Bank Polski S.A.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:


Załączone pliki:

Wniosek o wpis do rejestru dzialalnosci regulowane w zakresie odbierania odpadow komunalnych od włascicieli nieruchomosci
(Wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci..docx - 15.241 KB) Data publikacji: 2019-07-23 08:53:40 Redaktor: Paweł Klaczak

Opis: Wniosek o wpis do rejestru dzialalnosci regulowane w zakresie odbierania odpadow komunalnych od włascicieli nieruchomosci

Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzialalnosci_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci.
(Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzialalnosci_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci..docx - 13.879 KB) Data publikacji: 2019-07-23 08:55:16 Redaktor: Paweł Klaczak

Opis: Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzialalnosci_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_włascicieli_nieruchomosci.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 559

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Klaczak, data: 2014-08-08 15:00:18
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2014-08-12 10:51:46
Ostatnia zmiana: Paweł Klaczak, data: 2019-07-23 08:53:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony