Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-10-25 14:57:02

   Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

 

Kategoria spraw:

Inne

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

podmiot świadczący usługi hotelarskie

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
  • kserokopia NIP,
  • kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

wniosek

Zał. Nr 1 –  Opis obiektu

Zał. Nr 2 -  Deklaracja dotycząca  spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla

innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie miasta i gminy Pińczów

Zał. Nr 3 – Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są

usługi hotelarskie na terenie miasta i gminy Pińczów

Zał. Nr 4 – Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich* o zmianie rodzaju

obiektu hotelarskiego

Zał. Nr 5 - Oświadczenie

Opłaty:

 -  bez opłat za dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są    

   usługi hotelarskie,

-    17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji innych  

      obiektów, w których świadczone są   usługi hotelarskie,

Termin i sposób załatwienia sprawy:

do 14 dni od daty otrzymania wniosku

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).


Powrót