Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-02 08:22:25

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Kategoria spraw: Środowisko Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjno-Obywatelski Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26 tel. 41 35738 71-75 Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu. Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 15:30 środa 7:30 - 15:30 czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 15:30 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu: wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów; dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych wraz z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; w przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.); dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; w przypadku stacji zlewnych położonych poza obszarem gminy Pińczów dokument ten powinien dotyczyć nieczystości ciekłych odbieranych z terenu miasta i gminy Pińczów; zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Uwagi: Burmistrz miasta i gminy Pińczów jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie gminy Pińczów. Dodatkowe czynności - powiązane procedury: Wizja lokalna na terenie bazy transportowej, jeżeli baza znajduje się na terenie Gminy Pińczów. Wpłata należnej opłaty skarbowej. Opłaty: Opłata skarbowa od udzielenia zezwolenia - 107 zł, od zmiany zezwolenia - 53,50 zł. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego nr: ING Bank Śląski. 61 1050 1461 1000 0023 5321 2232 Termin i sposób załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego). Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.); Uchwała nr XXVIII/299/12/ Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów ; Uchwała nr XXXVIII/362 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Powrót