Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-07-26 10:52:18

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

 

Kategoria spraw:

Komunikacja, transport

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. 29 - Kancelaria
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Przedsiębiorca

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
  (wniosek należy wydrukować obustronnie
 • kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, 
 • godziny odjazdów środków transportowych, 
 • długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, 
 • kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

wykonywanie przewozów regularnych specjalnych:

 • wniosek
  (wniosek należy wydrukować obustronnie)
 • kserokopia  licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego osób,
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, 
 • godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, 
 • długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami
 • liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Wniosek można również otrzymać w Wydziale Organizacyjno-Obywatelskim  w pok. Nr 26.


Uwagi:

Zezwolenie jest wydawane na czas nie dłuższy niż 5 lat.

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się opłaty:

dla przewozu regularnego - obszar gminy:

 • do 1 roku – 100 zł,
 • do 2 lat – 150 zł,
 • do 3 lat – 200 zł,
 • do 4 lat – 250 zł,
 • do 5 lat – 300 zł,

dla przewozu regularnego – obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:

 • do 1 roku – 350 zł,
 • do 2 lat – 400 zł,
 • do 3 lat – 450 zł,
 • do 4 lat – 550 zł,
 • do 5 lat – 600 zł,

dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak za przewóz regularny.

Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub  na konto Urzędu :

 

Bank Spółdzielczy w Pińczowie    73 8509 0002 2001 0004 8767 0002

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza miasta i gminy Pińczów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519)


Powrót