Procedura Załatwiania Spraw

Wersja do druku

PROCEDURA ZAŁATWIANIA SPRAW

ZWIĄZANYCH Z USTALENIEM

WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie - Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego,

Numer pokoju: 4b,

Numer telefonu: 41 2345161,

Numer fax: 41 3572645,

Adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Opis:

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

·       lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

·       sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji         o warunkach zabudowy.

Powyższe decyzje dotyczą:

-      zmiany zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych,

-      zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

-      zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

Nie wymagają wydania w/w decyzji roboty budowlane:

-      polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

-      niewymagające pozwolenia na budowę.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora.

Wydane decyzje wiążą organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Organ, który wydał decyzję, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

·       inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;

·       dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji (przepisu nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę).

 

Wymagane dokumenty:

1.   Uzupełniony wniosek o wydanie decyzji wg wzoru formularza zamieszczonego poniżej.

2.   Kopię mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Złotej 7/, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, wraz z sąsiednimi terenami w promieniu nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem lecz nie mniejsza niż 50 m, w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000 - 1 egzemplarz.

3.   Koncepcję planowanego sposobu zagospodarowania działki, opracowanej na kserokopii mapy, o której mowa wyżej, obejmującą zaznaczenie : projektowanych obiektów (z podaniem wymiarów oraz odległości do granic i krawędzi jezdni dróg), granic terenu objętego wnioskiem, granic obszaru oddziaływania inwestycji, granic terenu podlegającego przekształceniu, legendy.

W zależności od potrzeb:

  1. Charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna) jako oddzielne opracowanie (wskazane jest dołączenie do wniosku wszelkich materiałów, które stanowiłyby uzasadnienie przyjętych, wstępnych rozwiązań koncepcyjnych).
  2. Zapewnienia gestorów sieci infrastruktury technicznej, dotyczące wykonania uzbrojenia niezbędnego do funkcjonowania projektowanego zamierzenia, zgodnie z przeznaczeniem - dotyczy działek zlokalizowanych poza zasięgiem sieci infrastruktury.
  3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji wymagających procedur wynikających z ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm./.
  4. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
  5. Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego w przypadku składania wniosku przez przedsiębiorców.
  6. Kserokopia dokumentów poświadczających wielkość prowadzonego gospodarstwa rolnego (kserokopia aktu notarialnego, nakaz płatniczy podatku rolnego, itp.).
  7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm./ płatna z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub na konto: Bank Spółdzielczy w Pińczowie nr konta 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002.

·         za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 107,00 zł (nie dotyczy budynków mieszkalnych)

·         od złożonego pełnomocnictwa – 17,00 zł

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./ do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu następuje w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Postanowienia uzgadniające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

/j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199/.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego    

/j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./

 

Załączniki do procedury :

- formularz wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereny (wniosek dotyczy zarówno decyzji o warunkach zabudowy jak również decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

 

 


Załączone pliki:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
(Wniosek_o_ustalenie_warunkow_zabudowy_i_zagospodarowania_terenu.pdf - 276.801 KB) Data publikacji: 2015-06-10 11:32:40 Redaktor: Marcin Ziemba

Opis: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
(Wniosek_o_przeniesienie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.pdf - 178.397 KB) Data publikacji: 2015-06-10 11:38:34 Redaktor: Marcin Ziemba
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 499

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2015-06-10 11:27:12
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2015-06-10 13:40:33
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2015-06-10 11:27:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony