Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętamiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-10-03 10:10:55

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie        ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 

 

 

Kategoria spraw:

Środowisko

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami .

Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

wniosek

Uwagi:

Burmistrz miasta i gminy Pińczów jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w przypadku świadczenia usług na terenie gminy Pińczów.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Kontrolne sprawdzenie faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem..
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia - 616 zł, 
 • od zmiany zezwolenia - 308 zł.
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. 

Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu  lub na konto Urzędu Miejskiego nr:

73 8509 0002 2001 0004 8767 0002                                                                                                                          Bank Spółdzielczy w Pińczowie

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. 
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016.250 j.t.);
 • Uchwała nr XXVIII/299/12/  Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów ;
 • Uchwała nr XXXVIII/362 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie  określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016.23 j.t.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015.783  z późn. zm.).

 

Załączone pliki:

Wniosek
(Wniosek_dgp_20160913__b.doc - 39.936 KB) Data publikacji: 2016-09-13 12:30:27 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski

Opis: o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Powrót