Procedura postępowania w sprawie odebrania zwierząt

Wersja do druku

Procedura postępowania w sprawie odebrania zwierząt

 

Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi – w przypadku stwierdzenia faktu znęcania się nad zwierzęciem

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

1.   Zawiadomienie o odbiorze zwierzęcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia z opisem interwencji, lokalizacji zdarzenia, ewentualnie nazwiska osoby, której zarzut dotyczy (załącznik nr 1)

2.   Orzeczenie lekarsko – weterynaryjne (załącznik nr 2)

3.   Protokół z czynności czasowego odebrania zwierzęcia (załącznik nr 3)

Wniosek o odebranie zwierzęcia mogą złożyć Policja, lekarz weterynarii, upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

Brak

 

Forma załatwienia:

Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi i przekazaniu zwierzęcia:

1)   schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub

2)   gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez burmistrza, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie,

3)   ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych,

W przypadku braku zgody podmiotu, o którym mowa wyżej, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia wyżej wymienionym podmiotom, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Niezwłocznie

 

Informacje na temat trybu odwoławczego”

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Pińczowa w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji (art.7 ust.2a ustawy o ochronie zwierząt)

 

Podstawa prawna:

Art. 7 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)

 

Uwagi:

Zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r, poz.856 ze zm.) przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

- umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinaniu psom uszu i ogonów (kopiowanie),

- znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie,

- używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból,

- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,

- przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nie odpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu,

- transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres,

- używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała lub śmierć,

- dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec,

- złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,

- utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,

- porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,

- stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli,

- organizowanie walk zwierząt,

- obcowanie płciowe ze zwierzęciem,

- wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,

- transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie,

- utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.


Załączone pliki:

Załącznik nr 1
(zalacznik_nr_1_psy_20161107.docx - 15.747 KB) Data publikacji: 2016-11-07 11:12:03 Redaktor: Bożena Liber

Opis: ZAWIADOMIENIE O ODBIORZE ZWIERZĘCIA WRAZ Z WNIOSKIEM O WYDANIE DECYZJI O CZASOWYM ODBIORZE ZWIERZĘCIA

Załącznik nr 2
(zalacznik_nr_2__psy_20161107.docx - 15.628 KB) Data publikacji: 2016-11-07 11:12:38 Redaktor: Bożena Liber

Opis: Orzeczenie Lekarsko – Weterynaryjne

Załącznik nr 3
(zalacznik_nr_3__psy_20161107.docx - 16.094 KB) Data publikacji: 2016-11-07 11:13:13 Redaktor: Bożena Liber

Opis: PROTOKÓŁ z czynności czasowego odebrania zwierzęcia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 102

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2016-11-07 11:09:47
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2016-11-07 11:17:29
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2016-11-07 11:09:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony