Zakres Zadań Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

Wersja do druku

Do zadań Wydziału Nadzoru Właścicielskiego należy:

l/ podejmowanie działań w zakresie zapewnienia powszechności kształcenia  wychowania i opieki w  sześcioletniej szkole podstawowej, trzyletnim gimnazjum oraz innych placówkach,

2/ przygotowywanie i przedstawianie propozycji w zakresie: .
  a) zakładania, przekształcania lub likwidacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
  b) sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
  c) zakładania i prowadzenia szkół i innych placówek dydaktyczno-wychowczych, publicznych placówek  doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia , bibliotek pedagogicznych itp.,
  d) zawieranie porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach oświaty.

3/ zatwierdzanie rocznych projektów organizacyjnych szkół  i  przedszkoli,

4/  prowadzenie procedur i dokumentacji w celu wyłonienia kandydatów  na dyrektorów szkół i innych  placówek oświatowo - wychowawczych, 

5/  koordynacja i nadzór nad Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym   Szkół i Przedszkoli  oraz  szkołami i przedszkolami w zakresie spraw administracyjnych oraz realizacji zatwierdzonych  projektów organizacyjnych,

6/  współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w sprawach określonych w ustawie o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela,

7/  prowadzenie spraw związanych z powołaniem lub odwołaniem nauczyciela z funkcji  kierowniczej placówki oświatowej,

8/  organizacja nauczania indywidualnego,

9/ prowadzenie procedur związanych z awansem nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,

10/ koordynacja i nadzór nad wdrażaniem  w życie przez szkoły i przedszkola zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, inspekcję pracy, straży pożarnej, sanepidu itp.

11/ przedkładanie wniosków w sprawach przyznania wyróżniającym się dyrektorom i  nauczycielom oraz pracownikom administracyjno-obsługowym nagród Burmistrza,

12/ kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w  wieku 16 -18 lat,

13/ prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół publicznych założonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych,

14/ prowadzenie ewidencji szkół i innych placówek oświatowych niepublicznych ,

15/ opiniowanie projektów wydatków budżetowych na oświatę i  wychowanie, 

16/  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty  i Karty Nauczyciela  zawierających zadania dla Gminy, 

17/ promowanie walorów Gminy w tym także prowadzenie działalności wydawniczej,

18/ koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej ,

19/ udział w targach turystycznych, organizacja stoisk regionalnych,

20/ wykonywanie zadań organizatorsko- nadzorczych związanych ze sprawowaniem przez Gminę mecenatu nad działalnością kulturalną, rekreacyjną i sportową,

21/ prowadzenie dokumentacji i przeprowadzanie procedury w sprawach tworzenia, łączenia i znoszenia instytucji i jednostek organizacyjnych kultury i sportu,

22/ prowadzenie dokumentacji i przeprowadzanie procedury w zakresie powoływania i odwoływania oraz  wynagradzania dyrektorów instytucji kultury i sportu,

23/ opracowywanie projektów zmian statutów instytucji kultury i sportu oraz prowadzenie rejestru tych  jednostek,

24/ współdziałanie z instytucjami kultury w zakresie organizowania imprez masowych o charakterze   kulturalno - rozrywkowym i rekreacyjnym,

25/ przygotowywanie propozycji w zakresie tworzenia, łączenia lub podziału i likwidacji domów kultury, świetlic, bibliotek publicznych i muzeów. 

26/ przyjmowanie zgłoszeń o prowadzeniu działalności kulturalno-rozrywkowej  poza stałym miejscem  działania,  

27/ prowadzenie rejestru dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, 

28/ realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa o działalności kulturalnej, o muzeach, o bibliotekach, o kulturze fizycznej, sporcie i turystyce, 

29/ przygotowywanie i przedstawianie propozycji w zakresie tworzenia warunków
   materialno-technicznych   dla rozwoju sportu i rekreacji ,

30/ wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji zajmujących się  upowszechnianiem sportu,  turystyki i rekreacji, a w szczególności zagospodarowywania wolnego czasu dzieci i młodzieży,

31/ współpraca z kołami Ludowych Zespołów Sportowych w zakresie organizacji  imprez o charakterze masowym i wyczynowym /organizowanie tzw. lig wiejskich w najpopularniejszych dyscyplinach  sportowych/,

32/  występowanie z wnioskami w zakresie tworzenia , przekształcania i likwidacji publicznych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej,
33/ prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektora
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyboru  Rady Społecznej SZOZ,

34/ organizowanie akcji szczepień i badań masowych ludności w przypadkach zagrożeń  epidemiologicznych oraz towarzyszących skutkom kataklizmu, zdarzeń losowych oraz akcji  profilaktycznych,

35/  opracowanie i przedkładanie Radzie Miejskiej Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych ,

36/  realizacja zadań wynikających z Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania     Problemów Alkoholowych odnoszących się do oświaty, kultury i  sportu oraz innych podmiotów
realizujących Program,

37/ nadzorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania  alkoholizmowi , o przeciwdziałaniu narkomanii, o ochronie zdrowia w szkołach, placówkach kultury i  sportu podległych gminie,

38/ rozpatrywanie informacji Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Gminie,

39/ współdziałanie z  Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wobec bezpośredniego zagrożenia  epidemiologicznego mieszkańców,

40/ występowanie z wnioskami o przeprowadzenie badań i szczepień,

41/ zgłaszanie przypadków zachorowań na choroby zakaźne, 

42/ wydawanie zarządzeń włącznie z obowiązkiem poddania się badaniom i szczepieniom zapobiegających epidemii - na wniosek inspektora sanitarnego,

43/ nadzór nad podejmowanymi  działaniami w zakresie zapewnienia  dostępu społeczeństwa do
opieki społecznej świadczonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1579

Wprowadził(a) do systemu: Monika Jurewicz, data: 2004-08-03 11:33:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-08-04 08:16:54
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-01-13 14:46:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony