Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 77/04 z dnia 30 września 2004 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Nr 77/04 z dnia 30.09.2004 r.

w sprawie powołania

Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

1.      Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, zwaną dalej "Komisją", jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2.      W skład Komisji wchodzą następujące osoby :

1)      mgr inż. Stanisław Ryznar – przewodniczący,

2)      mgr inż. Jacek Stechman – wiceprzewodniczący,

3)      mgr inż. arch. Lucyna Zdybiowska – członek,

4)      inż. Elżbieta Kwas – członek,

5)      mgr inż. Anna Kawiorska – sekretarz.

3.      Połowa członków Komisji, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rekomendowana jest przez :

a/ Okręgową Izbę Urbanistów w Katowicach,

b/ Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Kielcach.

§ 2

1.      Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.      Rezultaty prac Komisji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w formie rocznych raportów.

3.      Kadencja Komisji odpowiada ustawowej kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

4.      Po upływie kadencji Komisja działa do czasu powołania przez Burmistrza nowej Komisji.

§ 3

Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

§ 4

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Pińczów   w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

§ 5

Upoważnia się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego   i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie do przedstawienia Komisji wykazów projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,        a na wniosek Komisji także niezbędnej dokumentacji.

§ 6

Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do zwołania inauguracyjnego posiedzenia Komisji nie później niż w miesiącu październiku 2004 roku.

 

§ 7

Opinie Komisji po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów są ostateczne.

§ 8

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pińczów oraz na jego stronach internetowych.

§ 9

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączone pliki:

Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
(Regulamin_pracy_Gminnej_Komisji_Urbanistyczno-Architektonicznej.doc - 38.4 KB) Data publikacji: 2004-10-01 11:54:36 Redaktor: Cieślak Krzysztof

Opis: Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1295

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2004-10-01 11:51:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-10-04 08:10:56
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2004-10-01 11:51:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony