regulamin organizacyjnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-11 14:41:28

Regulamin  Organizacyjny

Muzeum Regionalnego w Pińczowie

 


I.  Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Regionalne w Pińczowie, zwane dalej Muzeum,  jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy.

§ 2

Siedzibą Muzeum jest miasto Pińczów

§ 3

1. Pracą Muzeum kieruje Kierownik.
2. Służbowym przełożonym Kierownika Muzeum jest Burmistrz Miasta
3. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Rada Miejska .
4. Kierownik kierując pracą Muzeum zapewnia warunki do jego sprawnej organizacji 
    oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

5. Kierownik Muzeum jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników
  Muzeum, określa zakres ich obowiązków, dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności oraz koordynuje ich działalność.

§ 4

1. Muzeum jest wielodziałowe i posiada następujące działy:
1) archeologii,
2) etnografii,
3) artystyczno - historyczny,
4) punkt informacji turystycznej.
2. Muzeum gromadzi, przechowuje, udostępnia oraz chroni dobra kultury w zakresie:
1) archeologii w obszarze Gminy Pińczów
2) historii miasta  Pińczowa i Gminy Pińczów oraz wybitnych osób z nimi związanych.
3)  historii i kultury Żydów w regionie
4) historii technik kamieniarskich.
5)  sztuki i etnografii

II.  Struktura stanowisk w Muzeum

§ 5

1. Kierownik
2. Starszy asystent muzealny
3. Przewodnik
4. Dokumentalista
5. Renowator
6. Pomoc muzealna
7. Operator obsługi urządzeń technicznych


III. Ramowy zakres zadań Kierownika i pracowników Muzeum


§ 6

1. Do zadań Kierownika Muzeum należy:
1) ogólne kierownictwo w sprawach: naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i promocyjnych,
2) ogólny nadzór nad  zbiorami i majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawianie właściwym  instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz  wniosków finansowo-inwestycyjnych,
5) bezpośrednie kierowanie personelem Muzeum,
6) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
8) ustalanie opłat za wstęp do Muzeum oraz odpłatne usługi świadczone przez Muzeum,
9) zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i wynagradzanie podległych pracowników,
10) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników

2. Do zadań Starszego asystenta muzealnego należy:
1) ochrona zbiorów i mienia Muzeum,
2) prowadzenie spraw z zakresu historii Żydów w regionie i pozyskiwaniu judaików,
3) Działania promocyjne, tłumaczenia tekstów z hebrajskiego i angielskiego,
4) Prowadzenie rozliczeń finansowych z PSCK,
5) Prowadzenie księgozbioru i sprawozdawczości muzeum.
     
3. Do zadań przewodnika należy:
1) Ochrona zbiorów i mienia Muzeum,
2) Obsługa wycieczek w języku polskim i niemieckim,
3) Działania promocyjne i dbanie o plastyczny wizerunek imprez i wydawnictw,
4) Prowadzenie komputerowej bazy danych w zakresie informacji historycznej  i  turystycznej o regionie.

5) Nadzór nad Punktem Informacji Turystycznej. 

4. Do zadań dokumentalisty należy:
1) Ochrona zbiorów i mienia Muzeum,
2) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych zabytków i katalogów naukowych,
3) Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie nadzorów archeologicznych w regionie,
4) Uzupełnianie zbiorów archeologicznych i rozwijanie ekspozycji muzealnych.

5. Do zadań renowatora należy:
1) Ochrona zbiorów i mienia Muzeum,
2) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej muzealiów oraz imprez organizowanych przez muzeum,
3) Współpraca z przewodnikiem podczas oprowadzania wycieczek,
4) Okresowa konserwacja zbiorów,
5) Prowadzenie zajęć z zakresu tradycyjnej fotografii z młodzieżą,
6) Prowadzenie stoiska Muzeum i Informacji Turystycznej.

6. Do zadań pomocy muzealnej należy:

1)  ochrona zbiorów i mienia Muzeum,
2) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach Muzeum i na dziedzińcu.
3) okresowe porządkowanie synagogi i jej otoczenia oraz magazynu Muzeum w Kozubowie i Lapidarium cmentarnego,
4) ochrona ekspozycji podczas grupowego i indywidualnego zwiedzania Muzeum.

5) współpraca przy organizacji wystaw i imprez w Muzeum oraz ich promocji.

7. Do zadań operatora obsługi urządzeń technicznych należy:
1)  ochrona zbiorów i mienia Muzeum,
2) prowadzenie strony internetowej muzeum,
3) nadzór nad  sprzętem komputerowym i ksero,
4) komputerowe opracowywanie materiałów do katalogów wystaw i innych wydawnictw Muzeum


IV. Zasady korzystania z Muzeum.

§ 7

1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających w dniach i godzinach określonych przez Kierownika  Muzeum.
2. Informacja o dniach i godzinach otwarcia Muzeum umieszczona jest na drzwiach
wejściowych, w  zewnętrznej gablocie i w regionalnych, krajowych i międzynarodowych informatorach.
6. Muzeum pobiera opłaty za wstęp do Muzeum i synagogi.
7. Jeden dzień w tygodniu, ustalony przez Kierownika, wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
8. Wstęp bezpłatny i ulgowy przysługuje osobom wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 roku (Dz.U. Nr 130, poz.854)
9. Muzeum zapewnia obsługę przewodnicką dla. zorganizowanych grup.
10. Podczas zwiedzania nie wolno dotykać eksponatów i zachowywać się w sposób utrudniający pracę przewodnikowi.


V. Postanowienia końcowe

§ 8

1. Uwagi i życzenia a także zażalenia dotyczące funkcjonowania Muzeum użytkownicy mogą zgłaszać Kierownikowi Muzeum. Mogą także wpisywać się do wyłożonej w Muzeum księgi.
2. W Muzeum obowiązuje zakaz palenia z wyjątkiem wyznaczonego miejsca w przedsionku i na dziedzińcu.

§ 9

Zmiana regulaminu następuje w trybie jego ustalenia

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Pińczów 2 listopad 2007Powrót