statut

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXX/295/02

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 25 czerwca 2002 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/91 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 marca 1991r.

w sprawie przyjęcia statutów placówek kulturalno-oświatowych i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art.19 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku ( Dz.U.z 2001 r. Nr 13, poz.123) i ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach ( Dz.U.z 1997r.Nr 5, poz.24 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje.

& 1

W uchwale Nr II /11/91 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie przyjęcia Statutów placówek kulturalno-oświatowych i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/91 stanowiący Statut Muzeum Regionalnego w Pińczowie , przyjmuje nowy Statut w brzmieniu ustalonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

& 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Pińczowie.

& 3

Traci moc uchwała Nr XXXII/232/01 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/91 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie przyjęcia Statutów placówek kulturalno – oświatowych i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie.

& 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

&5

Uchwała wchodzi w życie w ciągi 14 dni od ogłoszenia.

  

STATUT
MUZEUM REGIONALNEGO W PIŃCZOWIE

Postanowienia ogólne

& 1

Muzeum Regionalne w Pińczowie zwane dalej “ Muzeum” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach( Dz.U.z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami ),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz.123)
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142.
 4. niniejszego statutu

&2

1. Muzeum jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego

prowadzonego przez organizatora , którym jest Gmina Pińczów i posiada osobowość

prawną.

 1. Organizator zapewnia środki na prowadzenie działalności opisanej w niniejszym statucie, oraz na utrzymanie obiektów obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

&3

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury ,a bezpośredni Zarząd Miejski w

Pińczowie.

&4

Siedzibą Muzeum jest miasto Pińczowie. Terenem działania jest miasto i Gmina Pińczów

& 5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa w środku i napisem w otoku “ “Muzeum Regionalne w Pińczowie”

 

II CELE I ZADANIA MUZEUM

&6

Muzeum gromadzi, przechowuje, udostępnia oraz chroni dobra kultury w zakresie:

 1. archeologii w obszarze Gminy Pińczów,
 2. historii miasta Pińczowa i Gminy Pińczów oraz wybitnych osób z nimi związanych m.in. Adolf Dygasiński.
 3. historii i kultury Żydów w regionie ,
 4. historii technik kamieniarskich,
 5. sztuki i etnografii.

 

&7

Dla wykonania zadań w określonych w & 6 Muzeum podejmuje w szczególności następujące prace i działania:

 1. gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin,
 2. inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne,
 3. przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów naukowych,
 4. zabezpiecza i konserwuje muzealia oraz w miarę możliwości zabezpiecza stanowiska archeologiczne
 5. organizuje i prowadzi badania , ekspedycje naukowe oraz prace wykopaliskowe,
 6. organizuje wystawy stałe, objazdowe, czasowe.
 7. prowadzi działalność edukacyjną
 8. udostępnia zbiory dla celów oświatowych i naukowych,
 9. zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
 10. publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań wykopaliskowych i ekspedycji oraz wydawnictwa popularno- naukowe z zakresu swej działalności,
 11. współpracuje z Państwową Służbą Zabytków Oddział w Kielcach, w zakresie ochrony dóbr kultury znajdujących się na terenie działalności Muzeum oraz ośrodkami naukowymi,
 12. prowadzi usługi przewodnickie

 

III ORGANIZACJA MUZEUM

& 8

Muzeum jest wielodziałowe i posiada następujące działy

 1. dział archeologii,
 2. dział etnografii,
 3. dział artystyczno-historyczny
 4. punkt informacji turystycznej

&9

Zakres działania poszczególnych działów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Muzeum określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Muzeum.

&10

 1. Na czele Muzeum stoi kierownik , którego powołuje i odwołuje Zarząd Miejski
 2. W Pińczowie, w trybie określonym w obowiązujących przepisach

 3. Służbowym przełożonym Kierownika Muzeum jest Burmistrz Miasta

&11

1.Kierownik Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2.Do zakresu czynności Kierownika muzeum należy w szczególności ,

 1. ogólne kierownictwo w sprawach:
  1. naukowo- badawczych,oświatowych i organizacyjnych
  2. administracyjnych i promocyjnych
 2. ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum
 3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz
 4. przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo- inwestycyjnych,
 5. bezpośrednie kierownictwo personelem Muzeum
 6. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych
 8. ustalanie opłat za wstęp do muzeum oraz odpłatne usługi świadczone przez Muzeumn
 9. zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i wynagradzanie podległych pracowników
 10. ustalenie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników

&12

Obsługę administarcyjno- finansową Muzeum prowadzi Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury ( zadania finansowe, administracyjne, kadrowe i gospodarcze).

& 13

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum , której członków w liczbie nie przekraczającej 15
 2. osób powołuje Rada Miejska w Pińczowie w sposób określony w ustawie o muzeach.

 3. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

IV MIENIE I FINANSE MUZEUM

&14

Majątek Muzeum stanowi własność Gminy Pińczów i może być wykorzystany jedynie do celów zawiązanych z działalnością Muzeum.

&15

Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

& 16

Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Rady Miejskiej w Pińczowie, z dochodów własnych ,środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

& 17

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. kierownika Muzeum i głównego księgowego Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury lub osób przez nie upoważnionych.

& 18

1.Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. przygotowania i udostępniania zbiorów w celu kopiowania muzealiów, sporządzania reprodukcji lub fotografii,
 2. wypożyczania do ekspozycji muzealiów – z wyjątkiem muzeów krajowych,
 3. wynajmu sal,
 4. usług przewodnickich

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na

działalność statutową Muzeum.

 

 

V PRZEPISY KOŃCOWE

&19

Przekształcenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie podjętej w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

& 20

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 


Załączone pliki:

Statut MUZEUM
(statutmr.pdf - 477.563 KB) Data publikacji: 2015-01-20 12:13:23 Redaktor: Jerzy Znojek
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3686

Wprowadził(a) do systemu: Agnieszka Kwiecień, data: 2004-10-06 15:35:04
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-10-07 08:33:58
Ostatnia zmiana: Jerzy Znojek, data: 2015-01-20 12:24:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony