Majątek SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-07-09 13:55:17

 

2. Majątek Spółki

2.1 Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Wartość umorzenia

Wartość netto na dzień 31.12.2004

Stan na dzień 01.01.2004

Przychód

Rozchód

Stan na dzień 31.12.2004

Dotychczasowe na dzień 01.01.2004

Zmniejszenia

Umorzenie za rok 2004

Umorzenie na dzień 31.12.2004

1

Grunty użytkowane wieczyście

 

165.352,00

 

 

 

 

 

 

 

165 352,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 352,00

2

Budynki i budowle

837.330,85

 

 

 

 

837.330,85

537.263,10

 

 

27.340,44

564.603,54

272.727,315

3

Maszyny i urządzenia techniczne

 

506.736,44

 

3.446,64

 

62.421,99

 

447.761,09

 

439.972,47

 

62.421,99

 

15.955,94

 

393.506,42

 

54.254,67

4.

Środki transportu

10.364,70

 

 

 

10 364,70

10.364,70

 

 

 

 

10 364,70

 

 

5.

Pozostałe środki trwałe

5 827,86

 

 

 

 

5 827,86

2.791,77

 

 

814,38

3.606,15

 

2.221,71

 

Razem środki trwałe

 

1.525.611,85

 

3.446,64

 

62.421,99

 

1.466.636,50

 

990.392,04

 

62.421,99

 

44.110,76

 

972.080,81

 

494.555,69

 

 

6.

Wartości niematerialne i prawne

 

6 848,00

 

 

 

 

 

 

 

6.848,00

 

5.931,33

 

 

 

 

916,67

 

6.848,00

 

 

 

 

  1. Stan kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
  2.  

   Lp.

   Wyszczególnienie

   Liczba udziałów

   Wartość jednego udziału

   Wartość

   1.

   Stan na początek roku obrotowego

   936

   500,00

   468.000,00

   -

   Zmniejszenia

    

    

    

    

   0

   -

   Zwiększenia

    

   0

   3.

   Stan na koniec roku obrotowego

   936

   500,00

   468.000,00

   Wszystkie udziały należą do Gminy Pińczów.

  3. Stan Kapitału zapasowego Spółki przedstawia się następująco:
  4. Lp.

   Wyszczególnienie

   Wartość

   1.

   Stan na początek roku obrotowego

   0

   2.

   Zwiększenia

   0

   a/

   z zysku

   0

    

   Razem zwiększenia

   0

   3.

   Zmniejszenia

   0

    

   Razem zmniejszenia

   0

   4.

   Stan na konie roku obrotowego

   0

  5. Decyzja o pokryciu poniesionej w roku obrotowym 2004 straty bilansowej w wysokości 44.008,63 zł zostanie podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały.


Powrót