Zakres zadań Wydziału Inwestycji

Wersja do druku

Zadania Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 

 

1)  opracowywanie planów, analiz oraz projektów założeń planów rozwoju technicznego uzbrojenia gminy,

2)  opracowywanie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych Gminy,

3)  zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

4)  organizowanie przetargów na roboty z zakresu inwestycji komunalnych, w tym również realizowanych systemem gospodarczym z udziałem mieszkańców Gminy,

5)  przygotowywanie projektów umów z wykonawcami na opracowywanie dokumentacji technicznej oraz na roboty budowlano-montażowe,

6)  przygotowywanie pełnej dokumentacji technicznej, kosztorysowej,  pozwolenia na budowę, studium wykonalności inwestycji realizowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wniosków o niezbędne środki z funduszy strukturalnych UE we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy, a w szczególności:

a)      przeprowadzanie procedury przetargowej,

b)      podpisywanie umów z wykonawcą i jednostką współfinansującą,

c)      bieżący monitoring, rozliczenie i ewaluacja projektu.

7)  współpraca z firmami w zakresie przygotowania dokumentacji o środki unijne,

8)  realizacja inwestycji z funduszy Unii Europejskiej po podpisaniu umowy z wykonawcą i jednostką współfinansującą,

9)  przygotowywanie wniosków o niezbędne środki inwestycyjne z polskich instytucji finansowych,

10)  bieżący monitoring i rozliczenie końcowe inwestycji, robót remontowych, w tym również inwestycji wykonywanych z udziałem mieszkańców,

11)  organizowanie, koordynowanie wszelkich prac związanych z prawidłową gospodarką i stanem technicznym zasobów komunalnych w zakresie dróg gminnych, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego i innych,

12)  zarządzanie siecią dróg gminnych, budową, modernizacją, oznakowaniem oraz prawidłową ich eksploatacją i utrzymaniem oraz wykonywanie pozostałych zadań Gminy wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

a)      przygotowywanie propozycji zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmian tych klasyfikacji,

b)      wydawanie opinii o przebiegu dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,

c)      właściwe utrzymywanie dróg w okresie zimowym oraz zapewnienie remontów pozimowych,

d)      współpraca  i współdziałanie z organami jednostek samorządu pomocniczego w zakresie utrzymywania należytego stanu dróg wiejskich i osiedlowych, czystości, porządku, wyłapywania  bezdomnych zwierząt,

e)      współdziałanie z właściwymi organami w zakresie zapewnienia należytego bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych oraz przejazdach kolejowych,

f)        wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych,

13)  wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów agresywnych,

14)  dbałość o efektywne wykorzystywanie środków przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych,

15)  wykorzystywanie środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na cele inwestycji proekologicznych w Gminie,

16)  podejmowanie działań w zakresie przygotowywania terenów pod budownictwo poprzez uzbrajanie ich w infrastrukturę techniczną,

17)  planowanie rocznych zakresów zadań  związanych z  funkcjonowaniem Gminy, w ujęciu finansowym i rzeczowym, a zwłaszcza:

a)      opracowywanie planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

b)      gospodarowanie środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i współdziałanie z innymi komórkami Urzędu w realizacji proekologicznych przedsięwzięć w Gminie, tj.:

-  usuwania odpadów komunalnych z miejsc publicznych oraz funkcjonowania

   wysypiska śmieci,

-  utrzymywania zieleni miejskiej, parków, chodników i innych urządzeń,

-  konserwacji wyposażenia miejsc publicznych (kosze na śmieci, kontenery, ławki,

   oświetlenia, fontanny, tablice informacyjne i inne/,

-  utrzymywania szaletów publicznych, ogrodzeń, pomników i tablic pamiątkowych,

    zlecanie wykonania dekoracji okolicznościowych,

-  likwidacja dzikich wysypisk  śmieci,

18)  koordynacja i nadzorowanie pracy jednostek gminnych świadczących usługi komunalne w zakresie utrzymania ładu i porządku, dostawy wody, kanalizacji i oczyszczania ścieków, odprowadzania wód deszczowych,

19)  przygotowywanie propozycji cen za usługi komunalne świadczone przez jednostki gminne,

20)  kontrola gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi,

21)  udzielanie pomocy mieszkaniowej dla najbiedniejszych w zasobach gminnych, min. poprzez ustalanie  list przydziału mieszkań komunalnych, wnioskowanie o przydział mieszkania lub zamiany mieszkań,

22)  opracowywanie i realizacja planów ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazowej oraz koordynowanie ich realizacji,

23)  nadzorowanie jednostek  gminnych w zakresie  wdrażania w życie uchwał Rady stanowiących prawo miejscowe, a dotyczących czynszów regulowanych i innych opłat,

24)  nadzór nad utrzymaniem cmentarzy wyznaniowych, komunalnych, wojennych oraz pomników i miejsc pamięci narodowej,

25)  gospodarowanie mieniem gminnym stanowiącym wyposażenie ulic, placów, parków i innych miejsc publicznych,

26)  przygotowywanie frontu robót dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

27)  planowanie i programowanie zadań stymulujących rozwój gminy oraz działań związanych z rozwojem regionu, w tym wdrażanie programów i przedsięwzięć z tego zakresu,

28)  aktualizacja zadań objętych Strategią Rozwoju Gminy,

29)  planowanie zamierzeń inwestycyjnych gminy o charakterze rozwojowym objętych pomocą unijną, zgodnie z polityką regionalną Unii,

30)  inicjowanie działań, poprzez doradztwo i instruktaż rolników oraz przedsiębiorców w zakresie możliwości uzyskania pomocy finansowej wspierającej ich działalność,

31)  koordynacja wykonania zadań wynikających ze Strategii Rozwoju,

32)  nawiązywanie kontaktów z partnerami w celu wymiany doświadczeń organizacyjno-gospodarczych i społecznych ukierunkowanych na pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych,

33)  bieżące śledzenie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, przedkładanie informacji z tego zakresu komórkom organizacyjnym Gminy oraz składanie  miesięcznych sprawozdań na potrzeby Burmistrza z efektów działania w tym zakresie,

34)  prezentowanie potencjalnym inwestorom możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy zapewniającej jej rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy,

35)  opracowywanie zestawień zbiorczych zawierających dane dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, planów inwestycyjnych, nieruchomości komunalnych i innych w celu pozyskania  inwestorów krajowych i zagranicznych,

36)  utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami samorządowymi i rządowymi w celu wymiany informacji, współpracy i pomocy we wdrażaniu zadań strategicznych,

37)  prowadzenie ewidencji przetargów dokonywanych przez Komisje Przetargowe w Urzędzie Miejskim a powoływane Zarządzeniami Burmistrza,

38)  przygotowywanie dokumentów, propozycji rozstrzygnięć z zakresu zarządu mieniem Gminy, a w szczególności z zakresu funkcjonowania firm, dla których organem założycielskim jest Gmina,

39)  rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek cywilnych,

40)  wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej reglamentowanej przepisami prawa,

41)  prowadzenie zmian w rejestrze podmiotów gospodarczych zgodnie z koniunkturą rynkową,

42)  koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy transport osobowy,

43)  wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług komunalnych po zaopiniowaniu przez merytoryczne wydziały Urzędu,

44)  prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w spółkach prawa handlowego oraz obsługa kancelaryjno- biurowa organu stanowiącego przedsiębiorstw komunalnych Gminy,

45)  nadzór nad prowadzeniem targowisk,

46) opracowywanie projektów uchwał Rady o opłatach targowych,

47) prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych z ochroną praw konsumenckich

      i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Handlową, Rzecznikiem Praw Konsumentów i innymi instytucjami i organizacjami,

48)  przygotowywanie propozycji co do sieci i liczby placówek sprzedaży napojów alkoholowych,

49)  wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie obowiązujących opłat w tym zakresie,

50)  współdziałanie z Miejsko-Gminną Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnikiem d/s Problemów Alkoholowych, merytorycznymi  komisjami Rady Miejskiej, Policją, Strażą Miejską w zakresie wykonywania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

51)  prowadzenie spraw związanych z opłatami za parkowanie,

52)  określanie sposobów postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele i ustalanie zasad ich zagospodarowania uwzględniających zapotrzebowanie społeczne, wymagania ładu  przestrzennego, urbanistyki i architektury, walory kulturowe i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymagania osób niepełnosprawnych, walory  ekonomiczne przestrzeni, prawo własności oraz potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

53)  opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

54)  występowanie do organów Gminy z wnioskami w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym mieszkańców, podmiotów gospodarczych bądź planów inwestycyjnych województwa i zadań rządowych,

55) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi,

56) dokonywanie okresowych ocen i skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i przedkładanie w tym zakresie stosownych wniosków organom Gminy,

57) wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów do zalesienia, itd.,

58) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania  terenu,

59) opiniowanie projektów podziału nieruchomości,

60) dokonywanie uzgodnień projektów planów miejscowych z Zarządem Województwa,

61) uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ustaleń zawartych w Strategii Rozwoju Województwa,

62) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

63) przygotowanie propozycji co do powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej jako organu doradczego,

64) zapewnienie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie wynikających z postanowień planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz decyzji administracyjnych wydanych na jego podstawie.

 

 


Załączone pliki:

Zakres zadań Wydziału ITGK od marca 2005
(zakres_zadan_ITGK_marzec_2005.doc - 51.712 KB) Data publikacji: 2005-06-03 10:20:05 Redaktor: Cieślak Krzysztof

Opis: Zakres zadań Wydziału ITGK od marca 2005

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1807

Wprowadził(a) do systemu: Urszula Wilkus, data: 2005-03-03 08:33:22
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-03-17 08:45:05
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-02-02 14:19:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony