Polityka czynszowa

Wersja do druku

 

POLITYKA CZYNSZOWA

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje wyznaczenie poziomu czynszów jako elementu wpływającego na rentowność istniejących zasobów i inwestycji mieszkaniowych pod wynajem. Decyzje o stopniowym podnoszeniu opłat za mieszkania są koniecznym elementem polityki wspierania budownictwa mieszkaniowego.                                                                                     

Do czynników podwyższających lub obniżających stawkę bazową zaliczono:

  1. Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne i instalacje,

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do dnia 31 grudnia 2004 r. wysokość czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy jak również w lokalach mieszkalnych, w których obowiązywał czynsz regulowany do czasu wejścia w życie ustawy (np. położonych w budynkach stanowiących własność prywatną zasiedlonych na podstawie wcześniej wydanych decyzji administracyjnych o przydziale lokalu), wysokość czynszu nie może przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
Wojewoda ogłasza, co 6 miesięcy w dzienniku urzędowym województwa, w drodze obwieszczenia, wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów w województwie, uwzględniając przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalony na podstawie danych z urzędu statystycznego oraz własnych analiz.
Obwieszczeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2003 r. wysokość wskaźnika, o którym mowa wyżej wynosi 2.438,92 zł.. Z powyższego wynika, że maksymalna stawka czynszu w I kwartale b.r. nie może przekroczyć 6,09 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
Podwyższenie stawki czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, w tym opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych, nie może być dokonywane częściej, niż co 6 miesięcy.
W razie podwyższenia opłat niezależnych od właściciela jest on zobowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. Opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.

Stawka bazowa czynszu stanowi podstawę obliczenia stawki czynszu za używanie lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

 

 

Zasady ustalania czynszu za mieszkania komunalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Zarządzeniem Nr 1a/05 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustalił stawkę bazową czynszu w wysokości:

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  1a/05

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  z dnia 17 stycznia 2005 r.

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne  z gminnego zasobu komunalnego

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami,  art. 7 i 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego – (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVII/270/01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2002-2006, zarządza się,  co następuje:

                                                                                      § 1.

Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego, wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Pińczów w wysokości -1,65 zł/ m2.

§ 2.

Stawka bazowa ulega podwyższeniu lub obniżeniu wg następujących kryteriów:

1)    Wyposażenie lokali mieszkalnych w instalację:

a)    lokale mieszkalne wyposażone w instalację

wodno – kanalizacyjną i c.o.         -           podwyższenie o 20% - na 1,98 zł/m2

b)    lokale mieszkalne wyposażone tylko w instalację

wodno – kanalizacyjną                   -          podwyższenie o 10% - na 1,81 zł/m2

c)     lokale mieszkalne wyposażone tylko w instalacje

wodną                              -         podwyższenie o  5% - na 1,73 zł/m2

 

2)    Lokale mieszkalne znajdujące się na poddaszu obniżenie cen maksymalnych:

a)    w lokalach wyposażonych w instalację

wodno – kanalizacyjną i c.o.          -                 obniżenie o 5%  -  na 1,88 zł/m2

b)    w lokalach wyposażonych tylko w instalację

wodno – kanalizacyjną                   -       obniżenie o dalsze 5% - na 1,78 zł/m2

§ 3.

Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń, znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń, służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania - za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określenia i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału ITGK Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej mieszkaniowego Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowie – zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1311

Wprowadził(a) do systemu: Urszula Wilkus, data: 2005-03-03 11:43:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-03-17 08:44:24
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2008-07-25 12:19:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony