Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-03-06 10:45:21

Opis:
Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 3, 
Telefon: 41/357-26-12 , 41/357-38-71...5 wew.380
Zgodnie z art. 83 p.a.s.c. odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na  wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego oraz na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie odpisu stanu cywilnego lub zaświadczenia (dostępny na miejscu).
2. Dowód osobisty (do wglądu) interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osoby której akt dotyczy, oraz osób spokrewnionych: rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonek) oraz złożenie podania o wydanie odpisu (gotowy druk do wypełnienia, )..
3. Dokument stwierdzający uprawnienie do odbioru odpisu.

Wydawane DOKUMENTY (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) dotyczą tylko tych  zdarzeń, które miały miejsce na terenie gminy Pińczów.

Opłata skarbowa:

  • odpis skrócony aktu, w tym wielojęzyczny - opłata w wysokości 22,00 zł
  • odpis zupełny aktu - opłata w wysokości 33,00 zł
  • za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego
    wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub
    zniszczeniu księgi stanu cywilnego w wysokości 24,00 zł
  • za inne zaświadczenia w wysokości 26,00 zł

Opłaty skarbowe w kasie Urzędu (pokój nr 10, parter) lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002 .

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydanie odpisu aktu
stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody
Świętokrzyskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
2.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. N r 225, poz. 1635, z późn. zm.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia

niezwłocznie

Uwagi

Wydawanie dokumentów upoważnionym osobom: wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu oraz innym osobom, które wykażą interes prawny odbywa się także drogą korespondencji na podstawie wniosku i dokumentu opłaty skarbowej.Powrót