Zawarcie związku małżeńskiegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-01-16 11:18:07

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier. USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul.Nowy Świat 3
Telefon: 41/357-26-12 , 41/357-38-71...5 wew.380

Zainteresowani zgłaszają się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego i składają pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, zarówno jeśli zawierać będą małżeństwo wyznaniowe (w kościele) jak i przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Małżeństwo konkordatowe:
 W przypadku ślubów konkordatowych Urząd Stanu Cywilnego na podstawie ww. dokumentów wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach, które należy przedłożyć duchownemu w kościele.Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa do ślubu konkordatowego ważne jest trzy miesiące
od daty jego wydania. Duchowny w terminie 5 dni od zawarcia
małżeństwa konkordatowego ma obowiązek dostarczyć do USC
zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa. Na tej podstawie sporządzany jest akt małżeństwa.
Po sporządzeniu aktu małżonkowie zgłaszają się do USC z
dowodami osobistymi po odbiór trzech egzemplarzy
skróconych aktów małżeństwa.

Ślub cywilny:
Zawierany jest on w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego,
zazwyczaj jest to jednak urząd właściwy dla jednego z państwa
młodych. Ceremonię prowadzi Kierownik USC. Termin oczekiwania na
zawarcie związku małżeńskiego wynosi 1 miesiąc od złożenia
zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. W uzasadnionych przypadkach (np. ciąża, pilny wyjazd za granicę) na wniosek zainteresowanych Kierownik może skrócić termin oczekiwania wydając stosowną decyzję.

 Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub
paszport wraz z potwierdzeniem zameldowania)

2. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego:

kawaler - panna:
- odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą (dla osób urodzonych poza
terenem gminy Pińczów)

rozwiedziony - rozwiedziona:
- odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą (dla osób urodzonych poza
terenem gminy Pińczów)
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu z opłatą
(dla osób, które zawarły małżeństwo poza terenem gminy
Pińczów)

wdowiec - wdowa:
- odpis skrócony aktu urodzenia z opłatą (dla osób urodzonych poza
terenem gminy Pińczów)
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka z opłatą (jeżeli zgon nastąpił poza
terenem gminy Pińczów), w którym powinny być wpisane
dane o małżonku żyjącym, w przypadku braku tych danych
dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa (dla osób, które
zawarły małżeństwo poza terenem gminy Pińczów)

cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez
tłumacza przysięgłego
- dokument potwierdzający stan cywilny wraz z tłumaczeniem
przez tłumacza przysięgłego
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub
przedstawicielstwo dyplomatyczne, albo postanowienie Sądu
Rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia
zaświadczenia o zdolności prawnej.

Termin realizacji:

W przypadku ślubu konkordatowego zaświadczenie o braku
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest wydawane
niezwłocznie. W przypadku ślubu zawieranego przed
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego termin oczekiwania na
zawarcie związku małżeńskiego wynosi 1 miesiąc od złożenia
zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Opłaty:

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł  (cywilnego bądź wyznaniowego - "konkordatowego") w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pińczów: 61 1050 1461 1000 0023 5321. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa
konkordatowego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego
w Pińczowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z
późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).Powrót