Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicąDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-03-06 10:44:43

Opis:

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Jerzy Lechowski
Z-ca Kier.USC: Urszula Wilkus
Lokalizacja: ul Nowy Świat 3
Telefon: 41/357-26-12, 41/357-38-71...5 wew.380

Zgodnie z art. 73 p.a.s.c. akt stanu cywilnego sporządzony za
granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na
wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Osoba zainteresowana, to osoba, której akt dotyczy lub osoba, która wykaże interes prawny.
Postępowanie prowadzi i decyzję wydaje kierownik USC miejsca
zamieszkania wnioskodawcy. W tym celu należy złożyć oryginalny odpis aktu stanu cywilnego lub kopię poświadczoną przez organ, który przechowuje księgi stanu cywilnego i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów albo przez polską placówkę konsularną, stwierdzającą, że kopia jest zgodna z oryginałem i ma charakter dokumentu urzędowego, wydanego zgodnie z prawem miejsca wystawienia. Dokument należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.  Przy wpisywaniu aktu urodzenia dodatkowo odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka, a gdy matka nie pozostaje w ważnym związku małżeńskim - jej odpis aktu urodzenia. Jeżeli dziecko zostało uznane przez ojca - dodatkowo oświadczenie o uznaniu. Przy transkrypcji aktu małżeństwa należy dodatkowo złożyć odpisy aktów urodzeń stron.Wpisując akt zgonu osoby - dodatkowo odpis aktu urodzenia, a jeżeli dotyczy to osoby pozostającej w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa. Wpisu można dokonać w stałym miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie
występowała z wnioskiem o wpisanie aktu do Urzędów Stanu
Cywilnego na terenie Polski.
2.Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem
na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Dokument tożsamości strony.

Termin realizacji:

Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 50,00 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu pok. 10 lub na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego w Pińczowie: 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002. Dowód wpłaty należy załączyć do podania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego,
za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie
do 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).Powrót