WPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGODo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-03-26 15:22:56

Informacja
Akt urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wpisanie aktu zagranicznego wymaga wydania decyzji administracyjnej. W tym celu należy złożyć oryginalny odpis aktu stanu cywilnego lub kopię poświadczoną przez organ, który przechowuje księgi stanu cywilnego i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów albo przez polską placówkę konsularną, stwierdzającą, że kopia jest zgodna z oryginałem i ma charakter dokumentu urzędowego, wydanego zgodnie z prawem miejsca wystawienia. Dokument należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Przy transkrypcji aktu małżeństwa należy dodatkowo złożyć odpisy aktów urodzeń stron. Przy wpisywaniu aktu urodzenia dodatkowo odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka, a gdy matka nie pozostaje w ważnym związku małżeńskim - jej odpis aktu urodzenia. Jeżeli dziecko zostało uznane przez ojca - dodatkowo oświadczenie o uznaniu. Wpisując akt zgonu osoby - dodatkowo odpis aktu urodzenia, a jeżeli dotyczy to osoby pozostającej w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa. Wpisu można dokonać w stałym miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Żądanie powyższych dokumentów nie wynika bezpośrednio z przepisów prawnych lecz podyktowane jest tym, że wiele dokumentów zagranicznych posiada błędy merytoryczne, bądź zagraniczne odpisy zawierają niepełne dane, np. dla osób zawierających małżeństwo – brak danych dotyczących
ich rodziców. Dołączenie odpisów skróconych ich aktów urodzeń spowoduje, że akt ten może zostać uzupełniony na wniosek strony bez prowadzenia dodatkowego postępowania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłata skarbowa:
podanie - 5 zł.
decyzja - 40 zł.
od załącznika - 0,50 zł.

Znaki opłaty skarbowej są dostępne w kasie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 10, parter).

Termin załatwienia:
Do 14 dni.

Podstawa prawna:
Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.Powrót