Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że na wniosek Gminy Pińczów z dnia 16 maja 2005 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej NN 230/400 V na linię kablową na ulicy

1 Maja w Pińczowie w obrębie nieruchomości nr nr ewid. 204, 205/1, 232/5, 309/4, 310, 311/2, 317 położonych na obrębie 05 miasta Pińczowa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 930

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-02 10:30:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-03 09:38:10
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-02 10:30:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony