StatutDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-16 11:19:23

S T A T U T

 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

w    P i ń c z o w i e

 

§ 1

 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie zwany dalej „ Ośrodkiem’’ działa na podstawie:

 

- uchwały Nr XII/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pińczów

  z  dnia 9 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki 

  budżetowej pod nazwą  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  w Pińczowie.

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U z  2004r.

  Nr 64,poz.593)

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach  rodzinnych

  ( Dz.U z 2003 r. Nr 228 ,poz.2255 z późn.zm.)

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych

  (Dz. U Nr 71,poz.734 z późn.zm.)

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r

   Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)

- niniejszego statutu

 

 

                                               §  2

 

Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta i gminy Pińczów

 

                                              § 3

 

1.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest   jednostką

   budżetową  gminy utworzoną do wykonywania zadań własnych

   i zleconych  z zakresu pomocy  społecznej.

2.Ośrodek prowadzony jest w formie jednostki budżetowej i posiada

    własne konto bankowe.

3.Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez

   samorząd gminy na realizację  zadań własnych  oraz   przez

   administrację rządową na realizację zadań zleconych.

4.Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy

   uchwalony przez Radę Miejską.

                                   

                                   §  4

 

Ośrodek wykonuje:

1. zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej

2.zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych

3. zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych

4. zadania  wynikające z innych ustaw oraz programów rządowych

 

                                      § 5

 

Zadania pomocy społecznej obejmują między innymi:

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy

    społecznej, w tym rozbudowa infrastruktury socjalnej,

2. Pracę socjalną - rozumianą jako działalność zawodową , skierowaną

    na pomoc osobom i rodzinom,

3. Koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów  

    społecznych,

4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych

    potrzeb życiowych osób i rodzin.

5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawach.

                               

 

                                          §  6.

 

Przy  realizacji zadań Ośrodek współdziała z organizacjami pozarządowymi,osobami prawnymi  i fizycznymi , Kościołem katolickim

 i innymi Kościołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Służbą Zdrowia,  Szkołami,  Policją,  Sądem,  Prokuraturą  i  instytucjami

prowadzącymi działalność socjalną,

 

                                    

                                        §   7

 

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny

    stanowiący  załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Szczegółowe zadania poszczególnych komórek i stanowisk pracy

    określa regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem

    kierownika.

 

                                     § 8

 

1.Na czele Ośrodka stoi Kierownik ,który kieruje działalnością Ośrodka

   i jest za nią odpowiedzialny przed organami gminy.

2.Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla zatrudnionych w Ośrodku

   pracowników.

3.Kierownik działa w zakresie spraw finansowych i cywilnoprawnych

   na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy.

4.Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania

   z jego działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy

   społecznej.

                                    § 9

 

Ośrodek używa podłużnej pieczątki o treści: Miejsko- Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Złota 7

 

                                    § 10

 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie

postanowienia zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

 

 

 

 Powrót