StatutDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-06-02 08:03:03

STATUT

Statut 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

w    P i ń c z o w i e

 

§ 1

 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie zwany dalej „ Ośrodkiem’’ działa na podstawie:

 

- uchwały Nr XII/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pińczów z  dnia 9 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U z  2004r. Nr 64,poz.593)

 

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach  rodzinnych ( Dz.U z 2003 r. Nr 228 ,poz.2255 z późn.zm.)

 

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U Nr 71,poz.734 z późn.zm.)

 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)

- niniejszego statutu

 

                                                         §  2

 

Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta i gminy Pińczów     

                      

                                                         § 3

 

1.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest   jednostką budżetową  gminy utworzoną do wykonywania zadań własnych i zleconych  z zakresu pomocy  społecznej.

2.Ośrodek prowadzony jest w formie jednostki budżetowej i posiada własne konto bankowe.

3.Budżet Ośrodka stanowią środki finansowe przekazywane przez samorząd gminy na realizację  zadań własnych  oraz   przez administrację rządową na realizację zadań zleconych.

4.Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską.

                                                   

                                                                                                                 §  4

 

Ośrodek wykonuje:

1. zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej

2.zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych

3. zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych

4. zadania  wynikające z innych ustaw oraz programów rządowych

 

                                                         § 5

 

Zadania pomocy społecznej obejmują między innymi:

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa infrastruktury socjalnej,

2. Pracę socjalną - rozumianą jako działalność zawodową , skierowaną na pomoc osobom i rodzinom,

3. Koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawach.

                               

                                                                                                                  §  6

 

Przy  realizacji zadań Ośrodek współdziała z organizacjami pozarządowymi,osobami prawnymi  i fizycznymi , Kościołem katolickim i innymi Kościołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Służbą Zdrowia,  Szkołami,  Policją,  Sądem,  Prokuraturą  i  instytucjami prowadzącymi działalność socjalną,

 

                                                                                                                  §   7

 

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący  załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Szczegółowe zadania poszczególnych komórek i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem kierownika.

            

                                                                                                                   § 8

 

1.Na czele Ośrodka stoi Kierownik ,który kieruje działalnością Ośrodka i jest za nią odpowiedzialny przed organami gminy.

2.Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

3.Kierownik działa w zakresie spraw finansowych i cywilnoprawnych na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy.

4.Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z jego działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

                                                          § 9

 

Ośrodek używa podłużnej pieczątki o treści: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Złota 7

 

                                                                                                                    § 10

 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie postanowienia zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

 

 

 

 Powrót