Zezwolenia na alkoholDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-12-23 11:17:04

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Kategoria spraw:Alkohol

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjno-Obywatelski

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7.30–15.30
wtorek 7.30–15.30
środa 7.30–15.30
czwartek 7.30–15.30
piątek 7.30–15.30 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu). 
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Druki do pobrania również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie  I piętro  pok. 26.

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

Uwagi:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Liczba punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, ustalona przez Radę Miejską w Pińczowie uchwałą Nr I/6/94
z dnia 25 lutego 1994 r.:

Placówki handlu detalicznego

100

Liczba punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, ustalona przez Radę Miejską w Pińczowie uchwałą Nr XXXIII/242/01
z dnia 22 sierpnia 2001 r.:

Placówki gastronomiczne

80

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

525 zł

  4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

 1,4% wartości sprzedaży

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł    

 1,4% wartości sprzedaży

   4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

  2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

   Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w kasie Urzędu 3 ratalne opłaty za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

      Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest              wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej  wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

                              OPŁATA                                      1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

                           OPŁATA                                      naliczana do wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie,
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:  ING Bank Śląski.
  61 1050 1461 1000 0023 5321 2232
 •  Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika, *
 • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia
 • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie,
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu:  ING Bank Śląski.
  61 1050 1461 1000 0023 5321 2232

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do miesiąca
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć  – ok. 14 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi   (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356)
 • Uchwała Nr I/6/94 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 lutego 1994r. zmieniająca uchwałę Nr V/38/93 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  /  z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 • Uchwała Nr XXXIII/242/01 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 • Uchwała Nr I/11/97 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 lutego 1997 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
 • Uchwała Nr XII/106/11 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
 • Uchwała Nr XV/117/07 rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

***

Sprzedaż i reklamowanie napojów alkoholowych w internecie są nielegalne - przepisy regulujące ten temat w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zgodnie z art. 18 ust. 7 ustawy: „Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest wykonywanie działalności gospodarczej (...) wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu”. Miejscem sprzedaży jest więc lokal (handlowy lub gastronomiczny) wskazany w zezwoleniu i objęty tytułem prawnym do lokalu, złożonym wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Miejscem sprzedaży nie może być miejsce dostawy zamówionego przez Internet alkoholu.

Ponadto zgodnie z art. 96 ustawy: „Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:

-          sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,

-          wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2,

-          pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.”

 

Katalog placówek handlowych, w których prowadzić można sprzedaż napojów powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), jest więc ograniczony tylko do powyższych trzech rodzajów punktów sprzedaży. Katalog jest zamknięty. Nie mieści się w nim ani sprzedaż wysyłkowa, ani sprzedaż poprzez kurierów/dostawców, realizowane na podstawie zamówień zbieranych przez Internet.

 

W przypadku zezwoleń wydawanych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną nie tylko sprzedaż, ale również konsumpcja sprzedanego alkoholu musi się odbywać w miejscu sprzedaży, a więc w placówce gastronomicznej. Wynika to wprost z treści udzielonych zezwoleń, umożliwiających sprzedaż alkoholu wyłącznie do konsumpcji w miejscu sprzedaży. Dostarczanie alkoholu do innego miejsca realizacji zamówienia (konsumpcji), poza lokal gastronomiczny  – w oparciu o takie zezwolenia – jest nielegalne.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy: „Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona (...)” (ustawodawca podał liczne warunki).

Zgodnie z art. 131 ust. 9 ustawy: „Zakazy nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punktów gastronomicznych – przyp.)”.

Zgodnie z art. 21 pkt 3 ustawy reklama napojów alkoholowych to: „Publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych”.

Zakaz reklamowania napojów powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) poza wnętrzami pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk, sklepów prowadzących sprzedaż wyłącznie napojów alkoholowych oraz lokali gastronomicznych jest bezwzględny. Ustawowa definicja reklamy napojów alkoholowych jest bardzo szeroka. Reklamowanie napojów alkoholowych w Internecie łamie powyższy zakaz.

Łamanie powyższych przepisów skutkować będzie:

Cofnięciem zezwoleń na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 1 i 2: „Zezwolenie organ zezwalający cofa w przypadku: nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych (m.in. zasad reklamy alkoholu) i nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych (m.in. warunków sprzedaży alkoholu wyłącznie w określonych miejscach).”

 

Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych - ważna informacja

Zgodnie z obowiązującą linią orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowiskiem prezentowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy stwierdzić, że pisemna zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych, wyrażana przez podmioty wymienione szczegółowo w art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1356), a więc właścicieli, użytkowników, zarządców lub administratorów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdują się punkty sprzedaży alkoholu, jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Dlatego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe, do wydania powyższej zgody potrzebna jest – na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) – uchwała właścicieli lokali (Wspólnoty Mieszkaniowej). Zgoda wyrażona przez zarządcę budynku lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej powinna zatem zawierać wzmiankę o uchwale, będącej podstawą zgody.

Szablon zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

 

 Powrót