Zakres działania i kompetencjeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-06-01 09:47:09

ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Kierownik M-GOPS w Pińczowie i jego zastępca przyjmują interesantów codziennie w godzinach od 1000do1200.

Kompetencje i zakres działania:I. W zakresie zadań zleconych :

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych;

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych;

3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust.1 i 2, art .31 ust.1a i art. 31b ust.3 ustawy o pomocy społecznej;

4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

7. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;

8. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

9. organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów pomocy;

10. zadania wynikające z rządowych programów pomocy bądź innych ustaw, mających na celu ochronę życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;

11. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt 1-10.II. W zakresie zadań własnych :

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;

2. przyznawanie pomocy rzeczowej;

3. kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o skierowanie do domu pomocy społecznej;

4. wspieranie ruchu wolontarystycznego działającego na rzecz osób i rodzin z dysfunkcjami wymienionymi w art.3 ustawy o pomocy społecznej;

5. inne zagadnienia z zakresu pomocy społecznej, wynikające z rozpoznanych potrzeb gminy.III. W zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym;

1. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym;

2. organizowanie i prowadzenie gminnego ogniska wychowawczego dla dzieci;

3. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

4. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

5. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

6. praca socjalna;

7. sprawianie pogrzebu, w tym zmarłym bezdomnym;

8. sporządzanie opinii wymaganych dla pełnienia funkcji rodziny zastępczej;

9. zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań wymienionych w punktach 1 - 8.Powrót