Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-05 09:00:47

Rejestracja działalności gospodarczej - likwidacja Kategoria spraw: Działalność gospodarcza Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjno-Obywatelski Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów I piętro, pok. 26 tel. 41 35738 71-75 Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Wniosek może złożyć przedsiębiorca, który wykreśla wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Data zaprzestania, którą jest ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej może być wskazana do 7 dni wstecz do dnia złożenia wniosku. Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek 7:30 – 15:30 wtorek 7:30 – 15:30 środa 7:30 – 15:30 czwartek 7:30 – 15:30 piątek 7:30 – 15:30 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:  wniosek CEIDG-1 wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania.  ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),  w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników, pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości. Wniosek może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie. Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) Wniosek można  pobrać ze strony internetowej www.firma.gov.pl (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Miejskiego w Pińczowie)  otrzymać w Urzędzie Miejski w Pińczowie I piętro pok. Nr 26. Opłaty: Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Przedsiębiorcę do dokonania wpłaty związanej z rejestracją, zmianą wpisu, zgłoszeniem zawieszenia, wznowienia oraz wykreśleniem działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne. Termin i sposób załatwienia sprawy: Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Tryb odwoławczy: Zgodnie z art.127 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst. jednolity Dz.U.z 2000r. Nr 98, Poz.1071 z późniejszymi zmianami) od decyzji o wykreśleniu wpisu z CEIDG wydanej przez Ministra Gospodarki może zostać złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy adresowany do Ministra Gospodarki. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U.z 2010 Nr 220, poz.1447)

Powrót