Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówkąDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-12-11 15:41:54

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr.125 poz.1371 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
• Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
III. Wymagane załączniki
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką
• Zaświadczenie o minimum 5-letniej praktyce w zakresie wykonywania tego transportu
• Odpis z rejestru przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej
• Kserokopia zaświadczenia o nadanie numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
• Kserokopia zaświadczenia o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
• Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
• Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób
• Dokumenty potwierdzające dostępne środki finansowe, majątek lub ostatni bilans roczny przedsiębiorstwa w wysokości:
        a) 9000E na pierwszy pojazd samochodowy
        b) 5000E na każdy następny pojazd samochodowy
•     Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
•     Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość
V. Opłaty*
• 5 zł za wniosek, 0,50 zł załączniki
• Opłata za wydanie zezwolenia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr. 159 poz.1664 z 2004) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 28,29
• Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
•  14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
•  Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydaje decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
IX. Opłaty za odwołanie*
• Podanie 5 zł
X. Uwagi
* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Powrót