Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówkąDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-07-26 14:06:01

 

 

 

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 

Kategoria spraw:

Komunikacja, transport

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. 29 - Kancelaria
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.

Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
  (wniosek należy wydrukować obustronnie)
 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
 • oświadczenie  o  zamiarze  zatrudnienia  kierowców, spełniających warunki, o których  mowa  w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar gminy na czas określony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Opłaty:

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 300 zł

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat – 20 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 30 zł

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji uiszcza się w kasie Urzędu,  przed złożeniem wniosku.

Nr konta na jaki należy wpłacić opłatę:

PKO Bank Polski SA.

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794

 Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza miasta i gminy Pińczów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. 2017  poz. 2200 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2014 poz 402).

 

 

 
Powrót