Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osóbDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-07-26 14:05:28

Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr.125 poz.1371 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 1999r. Nr.101 poz.1178 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.-przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr.173,1808 z 2004 r.
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób
III. Wymagane załączniki
• Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1. Oznaczenia przedsiębiorcy, siedziby, adresu zamieszkania
2. Przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenie pojemności pojazdów, częstotliwość ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków
3. Zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym
4. Kserokopia poprzedniego wydanego zezwolenia
IV. Dokumenty do wglądu
• Dowód tożsamości
V. Opłaty*
• 5 zł na wniosek, 0,50 zł załączniki
• Zmiana wynosi 50 % wartości wydanego zezwolenia, opłata za zmianę zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr. 159 poz.1664 z 2004) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 28,29
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
•  Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydaje decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
IX. Opłaty za odwołanie*
• 5 zł
X. Uwagi

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Powrót