Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-02 09:55:49

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr.132 poz.662 z 1996r.)
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
III. Wymagane załączniki
• 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie
     2. Określenie przedmiotu działalności i obszaru działalności
     3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
    4.  Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
    5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
    6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej trwania

IV. Dokumenty do wglądu
• przedsiębiorca ubiegający się o powyższe zezwolenie powinien udokumentować  gotowość ich  przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
V. Opłaty*
• 5 zł za wniosek i 0,50 zł na załączniki
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 28,29
• Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. Opłaty za odwołanie*
• Opłata skarbowa 5 zł
X. Uwagi

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Powrót