Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-02 09:57:05

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996r.)
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
III. Wymagane załączniki
• Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie:
1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności
2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie  prowadzenie działalności objętej wnioskiem
3. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem 
4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej trwania

IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość
V. Opłaty*
• 5 zł wniosek, 0,50 zł załączniki
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 28, 29
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. Opłaty za odwołanie*
• Opłata skarbowa 5 zł
X. Uwagi
• 


* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Powrót