Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 24 maja 2005 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 13 - nr nr ewid. 409 i 461, obręb 14 - nr nr ewid. 206 i 374, obręb 15 - nr ewid. 336, położonych w Pińczowie, dla inwestycji polegającej na:

wydobywaniu piasku z koryta rzeki Nidy na odcinku w km 59+400 do 60+800 celem jego odmulenia oraz realizacji urządzeń towarzyszących, tj :

ü      przystani cumowniczej dla sprzętu pływającego i przeładunku pozyskanego urobku piaszczystego z dna rzeki przez ubezpieczenie na długości 20 m prawej skarpy rzeki płytami betonowymi,

ü      placu składowo - przeładunkowego na terenie prawego międzywala rzeki Nidy   o powierzchni 450 m2,

ü      drogi technologicznej, o długości 600 m, do transportu wydobytego urobku         z placu składowo - przeładunkowego na plac sortowo - składowy zlokalizowany na terenie zawala,

ü      na zakończeniu w/w drogi rampy wałowej ziemnej, utwardzonej płytami żelbetowymi .

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w granicach terenu inwestycji.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1005

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2005-06-06 13:49:19
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-06 14:26:00
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2009-03-10 14:25:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony