WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Wersja do druku

Do druku

Sprawę załatwia:      Wydział Spraw Obywatelskich

                                   I piętro, pok. Nr 16;

                                   tel. 357-38-71 wew. 15;

                                   e-mail: teresa.musial@pinczow.com.pl      

                                  

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych:

                                  

poniedziałek               900  -  1430;

                                   wtorek                         900   -  1600

                                   środa                           900  -  1430

                                   czwartek                     900  -  1430

                                   piątek                          900  -  1300

 

Wymagane                wniosek o wydanie dowodu osobistego (załącznik nr 1)

dokumenty:

 

Załączniki  do wniosku o wydanie dowodu osobistego:

Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach
35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami

w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

-          osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,

-          dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę
w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności,

-          dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę
w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

-          za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie pok. nr 7,

-          nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób: 

«      ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku;

«      zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu, lub numeru lokalu,

«      które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,

«      przebywających w domach opieki społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną - po przedłożeniu zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przebywaniu osoby w domu pomocy społecznej lub o korzystaniu z zasiłku stałego lub do wglądu decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z pomocy socjalnej lub renty socjalnej,

«      małoletnich przebywających całodobowo
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz
w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – po przedłożeniu zaświadczenia kierownika placówki lub ośrodka o całodobowym przebywaniu małoletniego w tej placówce.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  

 

Odpis skrócony aktu urodzenia

 

-    w  przypadku osób, które nie wstąpiły
     w  zawiązek małżeński,

 

Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

 

-          jeżeli akt nie został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie

Poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskie obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby

         - ma żądanie organu gminy

 

 

 

 

Forma załatwienia sprawy:

-          wydanie poświadczenia złożenia wniosku – część B Formularza, które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego,

-          wydanie dowodu osobistego w formie karty identyfikacyjnej.

 

Termin załatwienia sprawy:

-          w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

-          art.34, art.37 i art.45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz.U.z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późn. zm.).

-          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.z 2000 r. Nr 112, poz. 1182 z późn.zm.).

-          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1110 z późn.zm.).

-          Art.9 ust.1b ustawy z dnia 13 pażdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702 z późn.zm.).

 

Uwagi:

1.      Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

«      od  ukończenia  18 roku życia,

«      od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką,

«      osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia,

«      na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia,

 1. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania,
 2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny  5 lat od daty jego wydania.
 3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.
 4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
 5. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego
 6. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, składa wniosek o wydanie dowodu osobistego w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Dowód odbiera osobiście, obecność wyżej wymienionych osób nie jest wymagana.
 7. Osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia dowód osobisty może być wydany na uzasadniony wniosek obojga rodziców lub opiekunów złożony przez nich osobiście. W razie nieobecności jednego z rodziców (opiekuna) wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzające jego zgodę na złożenie wniosku, sporządzone notarialnie lub posiadające urzędowo poświadczoną własnoręczność podpisu.
 8. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
 9. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w ciągu 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
 10. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, który wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
 11. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym Wydział Spraw Obywatelskich, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, a jeżeli został już wydany nowy dowód osobisty niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.
 12. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego, jeżeli jest to niemożliwe we właściwym organie gminy. Opłatę za wydanie dowodu osobistego można uiścić w kasie lub na rachunek bankowy urzędu właściwego ze względu na pobyt czasowy.
 13. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób obłożnie chorych
  i kalekich w miejscu ich pobytu następuje po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę lub kalectwo uniemożliwiające poruszanie się.
 14. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani zgłosić właściwemu Urzędowi Skarbowemu zmiany dotyczące wymiany dowodu osobistego – nieprowadzacy  działalności gospodarczej mogą dokonać zgłoszenia na formularzu NIP-3 za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy odbiorze dowodu osobistego; emeryci i renciści mogą dokonać zgłoszenia za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego;  podatnicy prowadzący działalność gospodarczą bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.
 15. Dotychczasowe dowody osobiste są ważne do dnia 31 grudnia 2007 r.

 

Harmonogram obowiązkowej wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r.


 

1.     od dnia   1 stycznia 2003 r. do dnia   31 grudnia 2003 r.

       wydanych w latach  1962 –1972;


 

2.     od dnia   1 stycznia 2004 r. do dnia   31 grudnia 2004 r.

       wydanych w latach   1973 – 1980;


 

3.     od dnia   1 stycznia 2005 r. do dnia   31 grudnia 2005 r.

       wydanych w latach   1981 – 1991;


 

4.     od dnia   1 stycznia 2006 r. do dnia   31 grudnia 2006 r.

- wydanych w latach   1992 – 1995

 

5.     od dnia   1 stycznia 2007 r. do dnia   31 grudnia 2007 r.

       wydanych w latach   1996 – 2000.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3600

Wprowadził(a) do systemu: Teresa Musiał, data: 2005-06-13 11:16:50
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-06-13 12:10:16
Ostatnia zmiana: Teresa Musiał, data: 2005-06-13 11:16:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony