Wydawanie odpisów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2005-06-17 08:39:11

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808)
II. Wymagane dokumenty
• Wniosek o wydanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
III. Wymagane załączniki
• Brak
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)
V. Opłaty*
• 8 zł: 5 zł za wniosek, 3 zł za odpis
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok .4 tel.:(0-41) 357-38-71 wew.28,29
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• 
IX. Opłaty za odwołanie*
• 
X. Uwagi
•  Brak


* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej, (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie
 ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Powrót