Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-08-12 10:53:00

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
•  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.-przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr.173,1808 z 2004 r.
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o dokonanie zmiany w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
III. Wymagane załącznik
•      Brak
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość
V. Opłaty*
• 1. Opłata za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 50 zł na konto: Urząd Miejski Pinczów ING Bank Śląski O/ Pińczów  r-k 33105014291000000500292008.
• 2. Dołączyć do wniosku dowód wpłaty
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4 tel.:(0-41) 357-38-71 wew.28,29
• Wydział Infrastruktury Gospodarczej i Gospodarki Komunalnej e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. Opłaty za odwołanie*
• Skarbowa 5 zł
X. Uwagi
• Po odbiorze zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy obowiązkowo zgłosić się do: Urzędu Statystycznego w Kielcach (ul.Wróblewskiego 2) , Urzędu Skarbowego w Pińczowie (ul.Piłsudzkiego 3), ZUS-u w Pińczowie (ul.3 Maja 40);

* skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie znaki opłaty w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Powrót