Wniosek o zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętamiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-09-13 12:46:25

Wniosek o zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr. 132 poz.622 z 1996r.)
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
III. Wymagane załączniki
• Określenie przedmiotu i obszaru działalności:
• Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
• Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość
V. Opłaty*
• 5 zł wniosek, załączniki 0,50 zł załączniki
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew. 28,29
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. Opłaty za odwołanie*
• Opłata skarbowa 5 zł
X. Uwagi
• 

* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie                                                                                                                                                

Bank Spółdzielczy w Pińczowie

73 8509 0002 2001 0004 8767 0002Powrót