StatutDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-01-19 09:22:33

S T A T U TPRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA
Z O.O. W PIŃCZOWIE


Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą:Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 grudnia 1999r. Nr 6/12/99, Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 czerwca 2001r. Nr 4/I/2001r.
Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 czerwca 2001r. Nr 5/I/2001r.

I.


           Zarząd Miejski w Pińczowie, działając na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz.43 z 1997 roku ) oraz na podstawie uchwały nr II/10/97 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 1997 roku w sprawie określenia organizacyjno-prawnej formy gospodarki komunalnej Gminy prowadzonej przy pomocy Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie Zarząd Miejski w Pińczowie postanawia, że Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod numerem PP 176 będzie działać w formie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie.

II.           1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie komunalnym, o którym mowa w § 1-szym w którym kapitał zakładowy Spółki stanowi 800.000,-zł (osiemset tysięcy złotych) zaś pozostałą część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.
           2. Na pokrycie kapitału Spółki wnoszone jest Rejonowe PrzedsiębiorstwoGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie w rozumieniu art.55 1 K.C.
           3. Istniejące we Przedsiębiorstwie komunalnym o którym mowa w § 1-szym fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa, stają się funduszami celowymi w Spółce z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.

I. Postanowienia ogólne:           § 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: „ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skróconej nazwy:
P.G.K.i M. Sp. z o.o. w Pińczowie.
           § 2. Siedzibą Spółki jest miasto Pińczów.      
           § 3. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
           § 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
           § 5. Spółka może prowadzić przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe,
może tworzyć oddziały, filie, inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych, w stowarzyszeniach oraz izbach gospodarczych w kraju i zagranicą.
           § 6. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie:
1) Przygotowanie terenu pod budowę PKD 45.1;
2) Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części inżynieria
   lądowa i wodna PKD 45.2;
3) Wykonywanie instalacji budowlanych PKD 45.3;
4) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.4;
5) Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu PKD 51.5;
6) Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach PKD 52.4;
7) Obsługa nieruchomości na własny rachunek PKD 70.1;
8) Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.2;
9) Obsługa nieruchomości na zlecenie PKD 70.3;
10)Wynajem pozostałych środków transportu PKD 71.2;
11)Wynajem maszyn i urządzeń PKD 71.3;
12)Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne PKD 90.0;
13)Pozostała działalność usługowa PKD 93.0;

II.       Kapitał zakładowy:           § 7.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 809.000,-zł (osiemset dziewięć tysięcy złotych) złotych dzieli się na 1.618 (jeden tysiąc sześćset osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów po 500,-zł (pięćset złotych) każdy udział.
Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ilości 18 (słownie: osiemnaście), o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy zaoferowane zostają w całości dotychczasowemu wspólnikowi Gminie Pińczów
Pińczów pokryte wkładem niepieniężnym (aportem), w postaci ładowarki „Fadroma” stanowiącej własność Gminy Pińczów.
                  2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
           § 8. Wszystkie udziały wymienione w § 7 należą od chwili przekształcenia do GMINY PIŃCZÓW.
           § 9. Pracownicy Spółki mają prawo do udziałów w Spółce na zasadach określonych w dziale IV ustawy z dnia 30.08.1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U Nr.118, poz.561) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 03.04.1997 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr.33 poz. 200).

III.      Władze Spółki:           § 10. Władzami Spółki są:
                       1.Zarząd Spółki
                       2.Rada Nadzorcza
                       3.Zagromadzenie Wspólników.

ZARZĄD SPÓŁKI


           § 11. 1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) osób w tym PrezesZarządu.
                    2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
                    3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust.4
                    4. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Zarząd Miejski w Pińczowie z tym, że do pełnienia funkcji Prezesa pierwszego Zarządu powołuje się z dniem 1 lipca 1997 roku Dyrektora przekształconego Przedsiębiorstwa a na jego wniosek drugiego członka Zarządu.
           § 12.1. Do Zarządu należą sprawy, których kodeks handlowy, ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych władz.

               2. Podział obowiązków między członków Zarządu określi regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

           § 13.1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki przekraczających sumę – 20.000,- (dwadzieścia tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu albo jednego członka Zarządu i prokurenta.

                  2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach umocowania. Pełnomocnictw udzieli Zarząd.


RADA NADZORCZA


           § 14.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.

                 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.

           § 15.    Zarząd Miejski w Pińczowie powołuje 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej a pracownicy Spółki wybierają 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.

           § 16.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

                  2. Organizację i tryb wykonywania czynności Rady Nadzorczej określi regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

           § 17.    Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

               1. stałe sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej działania;
                 2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

                 3. badanie sprawozdania Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
               4. stawianie wniosków na zgromadzeniu Wspólników o udzieleniu Zarządu absolutorium;
                 5. reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami
Zarządu, tudzież w sporach między nimi;

                 6. wybór i odwołanie członków Zarządu z zastrzeżeniem § 11 ust. 4;

                 7. ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;

                 8. zawarcie umów o prace z członkami Zarządu Spółki;


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW           § 18.1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
                  2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika – wspólników reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego.

                 3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
                       a) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust.1;
                       b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia
                       na piśmie żądania o którym mowa w ust.2.

           § 19. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w
miejscu wskazanym przez Zarząd.
           § 20.1.Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
                       a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków;
                        b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat:
                        c) podjęcia uchwały o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z niej;
                        d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz uchwalenie regulaminu
Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników;
                        e) emisja obligacji;
f) tworzenie funduszy celowych;
                        g) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości;
                        h) określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
                        i) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na
                           nim prawa użytkowania;
                        j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
                        k) zmiana umowy spółki.

                  2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy
wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą czy Wspólnika.

           § 21.1.Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 20 ust.1 lit. j,k, które wymagają 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

                  2. Na każdy udział przypada jeden głos.

IV. Gospodarka Spółki:           § 22.1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
                  2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1997 roku.

           § 23.1. Spółka tworzy następujące kapitały:
                        a) kapitał zakładowy
                        b) kapitał zapasowy

                  2. Spółka przeznacza co roku co najmniej 8% zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego.
                 3. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

           § 24.    Zarząd obowiązany jest w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić wspólnikom bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.

           § 25.1.Część zysku pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń
publiczno-prawnych oraz zasileniu funduszy Spółki dzieli się między wspólników,
chyba że uchwała Wspólników postanowi inaczej.

                  2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE           § 26. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym. Ponadto każde ogłoszenie powinno by wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników i osób trzecich.
           § 27. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu handlowego oraz innych aktów prawnych obowiązujących spółki prawa handlowego.

           § 28. W skład pierwszego Zarządu powołani są:
                       na funkcję Prezesa Zarządu dyrektor przekształconego przedsiębiorstwa
                       - Stanisław Domagała.
                       na funkcję członka Zarządu – Danuta Bogacz.

VI. Od aktu pobrano: wynagrodzenie notarialne z § 2 ust.1 pkt 4 w/z z § 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 12.IV.1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. z 1997 nr. 47, poz. 313) (2.550,- zł) czynność zwolniona z podatku VAT stosownie do poz. 1 ł. Nr.6 do rozp. Min. Fin. z dnia 21.12.1995r.
(Dz. U nr. 154, poz. 797) oraz za trzy wypisy z § 12, 105,- zł

     Razem pobrano : 2655(dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych).
     Opłaty skarbowej nie pobrano stosownie do § 69 ust.3 pkt.1 rozporządzenia
     Ministra Finansów z dn.9.XII.1994 r. Dz. U Nr. 154 poz. 705 ze zm.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali: Witold Kania / Andrzej Handlarski/ Elżbieta Giedyk-/ notariusz/.


Powrót