projekt_uchwaly_w_sprawie_sprzedazy_w drodze_bezprzetargowej

Wersja do druku

U C H W A Ł A   N R.............

RADY   MIEJSKIEJ   W   PIŃCZOWIE

                                              z dnia .............................

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z poź. zm.),        art.  28,   art. 37 ust 2 pkt.6,  art. 67 ust. 1 ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603  z  póź. zm ),  uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

   1. Wyraża   się   zgodę   na  sprzedaż  w  drodze   bezprzetargowej,  na  rzecz  Państwa

 Jerzego i Anny  Kędzierskich  zam. Pińczów  ul. Witosa  6/9,  nieruchomości  położonej  w Pińczowie,  przy ul. Łąkowej , stanowiącej  własność  Gminy, oznaczonej w ewidencji gruntów, obr. 11,  nr działki  24/21, o powierzchni  125 m2.  Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KW 26544.

  2. Cena  nieruchomości  opisanej  w pkt. 1,  ustalona według  wyceny  rzeczoznawcy  majątkowego  stanowi kwotę 5 200, 00 zł.  (słownie: pięć  tysięcy  dwieście  złotych). Do kwoty tej dolicza się podatek VAT  w wysokości 22% tj.  1 144,00 zł.  Łączna kwota do  zapłaty wynosi 6 344,00 zł. ( słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery  złote).

 3. Zbywana nieruchomość jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania   nieruchomości przyległej  do działki  stanowiącej  przedmiot  zbycia  i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

 

§ 2.

                                                             

Wykonanie uchwały zleca się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Pińczów.

 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Nieruchomość  położona  w  Pińczowie,  przy ul. Łąkowej, oznaczona w ewidencji gruntów m. Pińczowa obr. 11 nr działki 24/21, o  powierzchni  125 m2, stanowi własność Gminy.  Z opinii urbanistycznej  wydanej przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie wynika , że  położenie  tej działki nie kwalifikuje jej  jako samodzielnej działki  budowlanej .

        W związku z powyższym celowa i zasadna staje się sprzedaż w drodze bezprzetargowej,                                                                                                                 na rzecz  właściciela nieruchomości sąsiedniej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                       


Załączone pliki:

projekt uchwały nr 24 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
(projekt_uchwaly_w_sprawie_sprzedazy_w drodze_bezprzetargowej.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2005-11-28 12:50:31 Redaktor: Małgorzata Buczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 968

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2005-11-28 12:47:21
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-11-29 08:37:40
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2005-11-28 12:47:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony