projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu/mieszalnia pasz

Wersja do druku

U C H W A Ł A   N R ..................

RADY   MIEJSKIEJ   W   PIŃCZOWIE

z dnia ........................

w sprawie sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu.

 

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 13,  art. 28, art. 37 ust 1,  art. 40 ust 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst  z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603),  § 13, § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w  sprawie sposobu  i  trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz. 2108), uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

       Wyraża się zgodę na sprzedaż  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami po byłej mieszalni pasz.

 Nieruchomość ta stanowi własność Gminy,  położona jest  w Pińczowie przy ul. Nowowiejskiej 52,  i oznaczona w ewidencji gruntów m. Pińczowa obr 03, jako działki  nr nr : 

- 15/10 o pow.3589 m2, wpisana w księdze wieczystej  Nr  27954,  

- 5/1 o pow. 407 m2, wpisana w księdze wieczystej  Nr  21619,  

- 2/1 o pow. 256 m2  i 4/1 o pow.  680 m2, wpisane w księdze wieczystej Nr KW  15293, oraz udział  1/12 części w działce ozn. nr 15/8, o powierzchni 3555 m2 ,  wpisana w księdze wieczystej Nr  24867.

§ 2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w § 1, ustalona według  wyceny  rzeczoznawcy majątkowego wynosi 210 000,00 zł. (słownie: dwieście dziesięć tysięcy  złotych).

 

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Pińczów.

                                                                        

                                                                    § 4.

 

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

                     Nieruchomość zabudowana  budynkami i budowlami po byłej mieszalni pasz, stanowiąca  własność  Gminy, położona  w Pińczowie  przy ul. Nowowiejskiej, oznaczona nr działek:  15/10, 5/1, 2/1, 4/1, oraz udział 1/12 cz. w działce nr 15/8,  została przeznaczona do sprzedaży  w drodze przetargu.     

                     W/w  nieruchomość  znajduje się w zasobach Gminy, i dotychczas   była  wydzierżawiana. 

Z uwagi na konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych  na remont    i modernizację budynków byłej mieszalni,  celowe jest jej sprzedanie  w drodze  przetargu.

 


Załączone pliki:

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu/mieszalnia pasz
(uchw. mieszalnia pasz.doc - 32.256 KB) Data publikacji: 2005-11-28 13:08:51 Redaktor: Małgorzata Buczak

Opis: projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu/mieszalnia pasz

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 878

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2005-11-28 13:06:56
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-11-29 08:36:48
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2005-11-28 13:06:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony