projekt_uchwaly_w_sprawie_nabycia_nieruchomości

Wersja do druku

       U C H W A Ł A    Nr………………....

 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

                                z dnia………………………………….

                                 w sprawie nabycia nieruchomości

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami/ uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Postanawia się wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Pińczów niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Pińczowa /obręb nr 8 / nr 233 o powierzchni 0.0012ha.

 

§ 2.

 

Nieruchomość opisaną w § 1 nabywa się od Reginy Kurczyna, Haliny Niepielskiej, Ewy Ukleja za kwotę 240.00zł. / słownie: dwieście czterdzieści złotych. /

§ 3.

 

Koszty aktu notarialnego ponosi Gmina Pińczów.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 747

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2005-11-28 13:15:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-11-29 08:36:15
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2005-11-28 13:15:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony