Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.       w dniu 23.01.2006r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pińczów ul. Nowowiejska do 7 Źródeł i Skrzypiów, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeście, Podłęże, Włochy, Szczypiec, Skowronno Górne; skierowane zostało do Wojewody Świętokrzyskiego zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko następującej treści:

 

Pieczęć podłużna o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041) 3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  

Pińczów dnia 23.01.2006r.

 

ROŚ.II.7627/9/2/06

                                                         Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

                                                         Wydział Środowiska i Rolnictwa

                                                         

         Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954) i art. 51 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz.627 z późn. zmianami) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie zwraca się z uprzejmą prośbą o stwierdzenie potrzeby sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów – etap I” wnioskodawca:
Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów. Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004 roku nr 257, poz. 2573 ze zmianami/ „sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z budynków” oraz z § 3 ust.1 pkt. 63 „kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłu wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków” należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Natura 2000 – Ostoja Nidziańska – kod obszaru: PLH 260003.

Na zadanie to została wydana przez Starostę Pińczowskiego decyzja pozwolenia na budowę Nr AB.VI-7351/152/04 z dnia 07.12.2004r.

 

Informacje o przedsięwzięciu:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Kanalizacja sanitarna jest realizowana
w miejscowościach Pińczów ul. Nowowiejska do 7 Źródeł i Skrzypiów, kanalizacja sanitarna
i sieć wodociągowa w miejscowościach Brzeście, Podłęże, Włochy, Szczypiec, Skowronno Górne.

 

 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Inwestycja liniowa usytuowana w pasach drogowych oraz w terenie zabudowanym w wykopie. Przepompownie zagłębione w ziemi z wygrodzeniem ~ 10 – 15 m2 terenu w obszarze zabudowanym.

Na ciągach kanałów nie występują siedliska zwierząt i roślin podlegających ochronie.

 

3. Rodzaj technologii

Sieć kanalizacji sanitarnej:

·                            Kanały grawitacyjne z rur PVC-U Ø 200 – 300 mm – długość 26 247 mb z uszczelkami gumowymi

·                            Studzienki żelbetowe z włazami żeliwnymi

·                            Rurociągi ciśnieniowe z rur PE Ø 50 – 75 mm – długość 3 133 mb, zgrzewane

·                            Przewody tłoczne z rur PE Ø 110 – 225 mm – długość 10 969 mb, zgrzewane

·                            Przyłącza przydomowe z rur PCV – szt. 434

·                            Przepompownie przydomowe – szt. 26

·                            Przepompownie sieciowe – szt. 11

Sieć wodociągowa

·                      Z rur PE Ø 63 – 225 mm – długość 22 451 mb, zgrzewana

·                     przyłącza – szt. 349 – łączna długość – 9 965 mb

Woda będzie pobierana z sieci miejskiej Pińczowa a ścieki zrzucane do kanalizacji miejskiej
w Pińczowie i oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Pińczowie.

 

Będą użyte pompy CR 20 po 5,5 kW, 2 pompy ST 125/289 po 15 kW (zdublowanie), ST 160/80-195 po 5,5 kW (zdublowane)

Przedsięwzięcie po oddaniu do użytkowania nie będzie wymagało obsługi, do przepompowni ścieków dojazd istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia w pasie 1 mb po trasie kanałów.

 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia nie dotyczy.

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

~ 70 kW dla przepompowni

 

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Kanalizacja sanitarna ograniczy zanieczyszczenie wód i gleby ewentualnymi wypływami
z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, uporządkuje gospodarkę ściekową na tych terenach.

Instalacje szczelne zabezpieczone przed infiltracją i eksfiltracją wód. Przepompownie ścieków systemu zamkniętego.

 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko - nie dotyczy

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy

 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdującej się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

Działki objęte inwestycja znajduje się na obszarze NATURA 2000 OSTOJA NIDZIAŃSKA PLH 260003 oraz na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Proszę o zajęcia stanowiska w formie postanowienia z uzasadnieniem.

 

Zał: szt. 2 (wykaz stron postępowania i mapa z naniesioną trasą przedsięwzięcia)

 

Otrzymują:

1. Adresat

2. Gmina Pińczów

    ul. 3 – go Maja 10

    28-400 Pińczów

3. Strony powiadomione obwieszczeniem

4. a/a

pieczęć o następującej treści:                Z up. Burmistrza

                                                           mgr Alina Pełka

                                               z-ca Naczelnika Wydziału
                                               Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                           (podpis)

 

2.      Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy
pon. śr. czw. w godz. 730 - 1530 , wt. w godz. 730 - 1700, pt. w godz. 730 - 1400 ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 973

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2006-01-25 13:59:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-01-26 09:36:41
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2006-01-25 13:59:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony