2007

Wersja do druku

Uchwały podjete przez Radę Miejską w Pinczowie w 2007 roku

Uchwała Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia

w sprawie przyłączenia Pływalni Miejskiej w Pińczowie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie

Uchwała nr V/27/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nagród Burmistrza

Uchwała nr V/28/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie przyjęcia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Uchwała nr V/29/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie zarządzenia wyborów organow jednostek pomocniczych gminy

Uchwała nr V/30/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Burmistrza do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa w Busku - Zdroju

Uchwała nr V/31/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2007 r.

Uchwała nr V/32/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie upoważnienia Pana Marka Zatorskiego zastepcy Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów do reprezentowania Gminy Pińczów na Zgromadzeniach Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z sziedzibą w Rzędowie

Uchwała nr V/33/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie zmian e składzie osobowym Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres kadencji 2007 - 2009

Uchwała nr V/34/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie zmian uchwały Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2007 rok

Uchwała nr V/35/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 stycznia 2007

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok

Uchwała nr VII/37 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Zakładów Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. w Leszczach

Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów oraz wydzielenia lokali socjalnych

Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pinczów na lata 2007 - 2011

Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania stpendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007"

Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Pińczowskim zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa hali widowiskowo-sportowej i otwartej uzupełniającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomościach położonych w Pińczowie obręb 12 stanowiacych własność Powiatu i Gminy"

Uchwała nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów w drodze bezprzetargowej

Uchwała nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy w drodze przetargu pisemnego ograniczonego

Uchwała nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania

Uchwała nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie obchodów upamiętniających wystawienie aktu lokacyjnego dla Krakowa w 1257 roku we wsi Kopernia koło Pińczowa

Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 marca 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów za 2006 rok

Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na okres kadencji 2007 - 2009

Uchwała Nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

Uchwała nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007

w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymiz siedzibą w Rzędowie

Uchwała Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie upoważnienia radnego Rady Miejskiej w Pińczowie do rep[rezentowania Gminy Pińczów na Zgromadzeniach Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dolina Nidy II" w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie sfinansowania wykonania pomnika w mieście partnerskim Bystrice w Czechach "Ku czci Polaków poległych w latach 1914 - 1918

Uchwała Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Pińczów do Konsorcjum pod nazwą Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości

Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2006 rok

Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni przydomowych w Gminie Pińczów na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie dofinansowania projektów inwestycyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pińczów

Uchwała Nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej likwidacji Poradni Kardiologicznej i Neurologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego

Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XI/77/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie przekazania rzeźb z plenerów rzeźbiarskich dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie

Uchwała Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie przekazania rzeźb z plenerów rzeźbiarskich dla Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Uchwała Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/3/06 w sprawie ustanowienia liczebności osobowej stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr XI/80/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego

Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie gotowości poręczenia kredytu

Uchwała Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Pińczów do Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Lokalne"

Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Pińczów z Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku - Zdroju

Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie wspólnej z samorządowej województwa realizacji zadania publicznego

Uchwała Nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ § 3 UCHWAŁY -ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27.07.2007 R. NR NK-I-911-109/2007

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Związku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sziedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy oraz w sprawie objęcia przez Gminę Pińczów udziałów w kapitale zakładowym spółki i wyrtażenia zgodyna pokrycie udziałów gotówką - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ § 3 UCHWAŁY -ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27.07.2007 R. NR NK-I-911-109/2007

Uchwała Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

Uchwała Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego

Uchwała Nr XII/91/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XII/92/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego

Uchwała Nr XII/93/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XII/94/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego

Uchwała Nr XII/95/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego

Uchwała Nr XII/96/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Pińczów

Uchwała Nr XII/97/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XII/98/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY -ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 02.08.2007 R. NR NK-I-0911-117/2007

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY -ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 02.08.2007 R. NR NK-I-0911-117/2007

Uchwała Nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr XIII/100/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie poręczenia w formie zabezpieczenia spłaty w postaci weksla "in blanco" pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie

Uchwała Nr XIII/101/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr XIII/102/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie procedury uchwalania Budżetu Gminy Pińczow oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej

Uchwała Nr XIII/103/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie polegającego na likwidacji Przychodni Stomatologicznej Nr 1 w Pińczowie przy ul. Klasztornej 6, Stomatologii Nr 2 przy ul. 7 Źródeł 8, Stomatologii w Ośrodku Zdrowia Gacki, Stomatologii w Ośrodku Zdrowia Kozubów

Uchwała Nr XIII/104/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XIII/106/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XIII/107/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XIII/108/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie powołania zespołu opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych

Uchwała Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XIV/110/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 września 2007 r.

w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w szpitalu, domu pomocy społecznej i zakładzie karnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XIV/111/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 września 2007 r.

w sprawie wspólnej z Gminą Chmielnik realizacji zadania publicznego

Uchwała Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2008 - 2011

Uchwała Nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie określenia warunków do udzielenia poręczenia w formie zabezpieczenia spłaty w postaci weksla "in blanco" pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie

Uchwała Nr XV/116/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i zabezpieczenia jej spłaty

Uchwała Nr XV/117/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności

Uchwała Nr XV/118/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki Gminy Pińczów

Uchwała Nr XV/119/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na "Osobowość Roku Gminy Pińczów"

Uchwała Nr XV/120/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Pińczów do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej

Uchwała Nr XV/121/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Pinczowie

Uchwała Nr XV/122/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2007 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Pińczów do Lokalnej Grupy Działania Ponidzie

Uchwała Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr XVII/124/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia porozumienia dotyczącego realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pińczów i Gacki"

Uchwała Nr XVII/125/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego

Uchwała Nr XVII/126/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy

Uchwała Nr XVII/127/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Pińczów oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała Nr XVII/128/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie obchodów upamiętniających 580-lecie lokacji miasta Pińczowa

Uchwała Nr XVII/129/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zmiany Statutu Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie

Uchwała Nr XVII/130/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XVII/131/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie przystąpienia Samorządowego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie do Lokalnej Grupy Działania Ponidzie

Uchwała Nr XVII/132/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/3/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia liczebności osobowej stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr XVII/133/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr XVII/134/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Do Spraw Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XVIII/135/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr XVIII/136/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/137/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/138/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/139/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/140/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/141/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień i ulg, terminów płatności oraz sposobu poboru

Uchwała Nr XVIII/142/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XVIII/143/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/144/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie przekazania dojscia od ul. Republiki Pinczowskiej do obiektow Gimnazjum Nr 2, im. Adolfa Dygasinskiego w Pinczowie przy ul. 1 Maja 5a

Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XVIII/147/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XVIII/148/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr 002907 T Szarbków - Borków

Uchwała Nr XVIII/149/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XVIII/150/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia warunków udzielenia poręczenia w formie zabezpieczenia spłat w postaci weksla "in blanco" pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach dla "Wodociągów Pińczowskich" Sp. z o.o. w Pińczowie

Uchwała Nr XVIII/151/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Unikowie

Uchwała Nr XVIII/152/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Szarbkowie

Uchwała Nr XVIII/153/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie w 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/154/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania członków Kapituły nadajacej tytuł "Osobowość Roku Gminy Pińczów"

Uchwała Nr XIX/155/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2008 rok

Uchwała Nr XIX/156/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr XIX/157/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/139/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/158/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XIX/159/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie

Uchwała Nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania

Uchwała Nr XIX/161/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/5/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku dotyczacej ustalenia warunków pracy i płacy Burmnistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz upowaznienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

Uchwała Nr XIX/162/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XIX/163/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia porozumienia dotyczącego realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pińczów i Gacki"

Uchwała Nr XIX/164/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nagród Burmistrza

Uchwała Nr XIX/165/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pinczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008"

Uchwała Nr XIX/166/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XIX/167/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XIX/168/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia liczebności osobowej stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr XIX/169/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr XIX/170/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Do Spraw Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XIX/171/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2008 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6587

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-12-12 10:10:59
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2006-12-27 09:25:27
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2006-12-27 09:25:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony