2008

Wersja do druku

2008

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa wodociągu Gacki wieś

Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu z rur PE Ø 110mm w miejscowości Gacki, zlokalizowanej w obrębie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 422, 489 położonych w obrębie Kowala oraz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 58/10, 64, 65, 81/3, 110, 178, 195, 199/6 położonych w obrębie Gacki.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Zakład Karny

Wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: § budowie budynku zakwaterowania osadzonych wraz z polami spacerowymi, § budowie drogi wewnętrznej, § budowie przepompowni ścieków sanitarnych, § budowie przepompowni wód drenażowych, § budowie linii kablowej zasilanej z istniejącej stacji trafo do rozdzielni niskiego napięcia, usytuowanej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 99/3 położonej na obrębie 5 miasta Pińczowa.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko: Kasjer - Referent

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko: Kasjer - Referent

OBWIESZCZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE kasjer - referent

OBWIESZCZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referent w M-GOPS Pińczów

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań komunalnych

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. administracyjno-gospopdarczych.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. administracyjno-gospopdarczych.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 41/8, 43/5 i 45, położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( ul. Piłsudskiego w Pińczowie).

Ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia przy drodze wojewódzkiej relacji Kielce - Pińczów, ( ul. Piłsudskiego w Pińczowie).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( Plac Wolności w Pińczowie).

Ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ( Plac Wolności w Pińczowie).

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. administracyjno-gospopdarczych.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko młodszego referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko młodszego referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. administracyjno-gospodarczych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. administracyjno-gospodarczych

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: młodszy referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: młodszy referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. współpracy organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszego referenta ds. współpracy organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o budowie budynku garażowego dla potrzeb Komendy Policji w Pińczowie

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z/s przy ul. Kusocińskiego 51, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości nr ewid. 170, położonej w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego dla samochodów służbowych z wykorzystaniem istniejących fundamentów i ścian spacerniaka (wykonanie bramy wjazdowej od strony dziedzińca do w/w garażu oraz zadaszenia).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o budowie gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Przemysłowej w Pińczowie

Wszczęcie postępowania na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości : obręb 02 - nr nr ewid. 26/9, 73 oraz obręb 05 - nr nr ewid. 37/2, 37/3, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 37/11, 37/12, 38, 39, 44/1, 45 i 364/8, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pińczowa i sołectwa Włochy

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Skrzypiów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pasturka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzeście

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej w Pińczowie”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego przy Kościele Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na stanowisko Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach naboru na stanowisko Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia obr. 2 i 5 w Pińczowie

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa: obręb 02 - nr nr ewid. 26/9, 73 oraz, obręb 05 - nr nr ewid. 37/2, 37/3, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 37/11, 37/12, 38, 39, 44/1, 45 i 364/8, budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa budynku garażowego dla samochodów służbowych" Komenda Powiatowa Pilicji

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości nr ewid. 170, położonej w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku garażowego dla samochodów służbowych z wykorzystaniem istniejących fundamentów i ścian spacerniaka (wykonanie bramy wjazdowej od strony dziedzińca do w/w garażu oraz zadaszenia) na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z/s przy ul. Kusocińskiego 51.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, rzecz Gminy Pińczów, na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 41/8, 43/5 i 45, położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania "Budowa wodociągu Gacki"

Wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu Æ 110mm PVC w miejscowości Gacki, w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 58/10, 63/2, 64, 65 położonych na obrębie Gacki.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - rewitalizacja zalewu w Pińczowie

Rewitalizacja zalewu w Pińczowie – etap I

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Liceum

Na wniosek Powiatu Pińczowskiego - Starostwo Powiatowe w Pińczowie z/s przy ul. Zacisze 5, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 139/5, położonej w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie w zakresie zmiany sposobu użytkowania jego części pod potrzeby kotłowni gazowej (przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu środkami UE - POIiŚ - priorytet IX działanie 9.3.)”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Powiatu Pińczowskiego

Na wniosek Powiatu Pińczowskiego - Starostwo Powiatowe w Pińczowie z/s przy ul. Zacisze 5, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 302/7, 302/8, 302/9, 302/10, 302/11 i 319/11, położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego - budynek biurowy Starostwa Powiatowego w Pińczowie w zakresie zmiany sposobu użytkowania jego części pod potrzeby kotłowni gazowej (przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu środkami UE - POIiŚ - priorytet IX działanie 9.3.)”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania dla inwestycji pod nazwą: „Budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej w Pińczowie”.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PP.II-7331/2/10/08, na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 345 i 347, położonych w obrębie 11 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej w Pińczowie”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wydanie decyzji dla inwestycji pod nazwą: „Budowa wodociągu Gacki

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu Ø 110mm PVC w miejscowości Gacki, zlokalizowanej w obrębie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 58/10, 63/2, 64, 65 położonych w obrębie Gacki.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia W. Witosa

Ustalenie warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ( 0,5 Mpa ) na działkach nr nr ewid.: 82/3; 76; 87/4; 75; położonych w Pińczowie, obręb 02 ( w pasie drogowym przy ul. Wincentego Witosa ). Włączenie do istniejącej sieci nastąpi na działce nr ewid. 75.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ul. J. Góreckiego i Grunwaldzkiej

Ustalenie warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ( 0,5 Mpa ) na dz. nr nr ewid.:160/6; 160/8; 160/11; 160/16; 160/17; 160/47; 160/91; 160/105; 160/106; 160/122; 228; 229; 230; 300/1; 300/6; 300/8; 300/9; 300/43; położonych w Pińczowie, obręb 08 ( w pasie drogowym przy ul.Jana Góreckiego i ul. Grunwaldzkiej ).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Nowowiejska i Przemysłowa

Ustalenie warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ( 0,5 Mpa ) na działkach nr nr ewid.:78; 73; 35/1; 35/2; 36; 37; 33; położonych w Pińczowie, obręb 02 ( w pasie drogowym przy ul. Nowowiejskiej i ul. Przemyslowej ).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka wodociągu Kozubów - Sadek

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka wodociągu Kozubów - Sadek, w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 54, 146/1, 150, 156, 161/3 położonych na obrębie Kozubów.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zalewu w Pińczowie – etap I” oraz wymagane prawem uzgodnienie Wojewody Świętokrzyskiego.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach zamieszczono decyzję nr OŚiGM.II.7627/08/śr/19/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rewitalizacja zalewu pińczowskiego – etap I”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla sieci gazowej ul. Nowa i Kamieniarska

Wszczęcie postępowania na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa : obręb 06 - nr nr ewid. 234/1 i 234/2 oraz obręb 08 - nr nr ewid. 28/2 i 37, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Nowej i w ul. Kamieniarskiej).

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zalewu w Pińczowie – etap I” oraz wymagane prawem uzgodnienie Wojewody Świętokrzyskiego.

Obwiesczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów obwiescza że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Pińczów- etap II odcinek od km 24+750,00 do km 26+545,00 o długości 1,795 km”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla sieci gazowej ul. Żwirki i Wigury i ul. 11 Listpada

Wszczęcie postępowania na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 109, 114 i 191, położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Żwirki i Wigury oraz w ul. 11 Listopada).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla sieci gazowej na terenie miasta Pińczowa obr. 6 i sołectwa Pasterka

Wszczęcie postępowania na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie : · miasta Pińczowa - obręb 06 - nr ewid. 118 oraz · sołectwa Pasturka - nr nr ewid. 64, 236, 265, 276, 278 i 626, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla budowy hali widowiskowo-sportowej

Wszczęcie na wniosek Powiatu Pińczowskiego - Starostwo Powiatowe w Pińczowie z/s przy ul. Zacisze 5, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 21/2, 26/10, 26/12, 26/14, 26/16 i 26/18, położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, gmina Pińczów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z otwartą infrastrukturą rekreacyjno- sportową”.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Brzeście

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego miasta Pińczowa

Ponowne wyłożene do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy drogi dojazdowej ul. Łąkowej

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Gminy Pińczów, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 24/25, 24/32 i 47, położonych w obrębie 11 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na ul. Łąkowej w Pińczowie wraz z oświetleniem ulicznym - dł. ok. 90 m”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie.

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Gminy Pińczów, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 138/2, położonej w obrębie 11 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy hali widowiskowo - sportowej wraz z otwartą infrastrukturą rekreacyjno - sportową.

Zawiadomienie o wydaniu na rzecz Powiatu Pińczowskiego Starostwa Powiatowego w Pińczowie z/s przy ul. Zacisze 5, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PP.II-7331/2/15/08, na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 21/2, 26/10, 26/12, 26/14, 26/16 i 26/18, położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, gmina Pińczów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z otwartą infrastrukturą rekreacyjno- sportową”.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sali gimnastycznej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pasturka, Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy wodociągu wzdłuż ulicy Ogrodowej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej i Kardynała Wyszyńskiego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla przebudowy ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy odcinka wodociągu Kozubów - Sadek

Zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2008r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka wodociągu Kozubów - Sadek, zlokalizowanej w obrębie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 54, 146/1, 150, 156, 161/3 położonych w obrębie Kozubów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej)

Zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 229/12, 309/4 i 311/2, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Krótkiej).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pasturce.

Zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie : · miasta Pińczowa - obręb 10 - nr nr ewid. 118, 119 oraz · sołectwa Pasturka - nr nr ewid. 64, 221/3, 236, 265, 271, 276, 278, 626, 764/1, 767/1 i 767/2, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.

Zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 06 - nr nr ewid. : 200/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 238/1, 251, 286, obręb 07 - nr nr ewid. : 29/1, 30/1, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 174 obręb 08 - nr nr ewid. : 131/6, 160/271, 222/15, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynku zlokalizowanego przy ul. Batalionów Chłopskich /dz. nr 260/2/ w Pińczow

Zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 08 - nr nr ewid. : 1, 132, obręb 13 - nr nr ewid. : 262, 263, 266, 271, 272/3, 273/5, 274/1, 275/3, 275/4, 281, obręb 14 - nr nr ewid. : 11, 12/28, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynku zlokalizowanego przy ul. Batalionów Chłopskich /dz. nr 260/2/ w Pińczowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Nowej i w ul. Kamieniarskiej).

Zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2008 roku została wydana na rzecz Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/16/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa: obręb 06 - nr nr ewid. 234/1 i 234/2 oraz obręb 08 - nr nr ewid. 28/2 i 37, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Nowej i w ul. Kamieniarskiej).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Żwirki i Wigury oraz w ul. 11 Listopada).

Zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2008 roku została wydana na rzecz Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 25-550 przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/17/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 109, 114 i 191, położonych w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Żwirki i Wigury oraz w ul. 11 Listopada).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy drogi dojazdowej do ul. Łąkowej.

Zawiadomienie o wydaniu na rzecz Gminy Pińczów decyzji Nr PP.II-7331/2/19/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 24/25, 24/32 i 47, położonych w obrębie 11 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na ul. Łąkowej w Pińczowie wraz z oświetleniem ulicznym - dł. ok. 90 m”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie

Wydanie na rzecz Gminy Pińczów decyzji Nr PP.II-7331/2/21/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 138/2, położonej w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na : · budowie sali gimnastycznej (tj. sali sportowej z częścią socjalną oraz pomieszczeniami dydaktycznymi i obserwatorium astronomicznym) wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie , · budowie parkingu dla samochodów osobowych na około 31 miejsc postojowych, · budowie uniwersalnego boiska sportowego do gier zespołowych (w miejscu istniejącego boiska), · zmianie sposobu użytkowania kotłowni węglowej szkoły na kotłownię gazową.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania na przebudowę MOSIR - u w Pińczowie

Wszczęcie postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami : 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/11, 26/13, 26/15, 26/17, 26/19, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : · „rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie polegająca na : nadbudowie budynku hotelowego MOSIR-u, budowie amfiteatru wraz z widownią oraz pomieszczeniami sanitarnymi, budowie skyte parku, aqua parku, budowie boisk, rozbudowie trybun z częściowym zadaszeniem, rozbudowie i przebudowie dróg dojazdowych, ciągów pieszych, rozbudowie oświetlenia terenu, budowie sieci i przyłącza wod-kan do budynków socjalno- sanitarnych”.

Informacja Burmisrza Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaję do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków do czasowego magazynowania pokruszonych odpadów z produkcji płyt gipsowo-kartonowych oraz budowie wiaty nad torem nr 204 zlokalizowanym na zakładowej bocznicy kolejowej do załadunku pokruszonego odpadu na wagony na działce nr ewid. 1653 położonej w Chruścicach oraz, że wniosek w tej sprawie został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów budowa domu pogrzebowego

Podaje się do publicznej wiadomości, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie domu pogrzebowego z kaplicą pożegnań, chłodnią do przechowywania ludzkich zwłok, piecem krematoryjnym wraz z niezbędnym zapleczem techniczno-sanitarnym

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Postanowienie dot. przebudowy drogi wojewódzkiej - etap II

obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w sprawie rozbudowy i przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

zawiadomienie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju i Starosty Pińczowskiego z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. przedsięwzięcia na środowisko. pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Pińczów- etap II odcinek od km 24+750,00 do km 26+545,00 o długości 1,795 km”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

w dniu 22.12.2008r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pińczów – budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie” wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wymienionego przedsięwzięcia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 14775

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-12-10 12:43:54
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2007-12-28 14:29:56
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-12-28 14:29:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony